Gå til hovedindhold

Din sag fra start til slut

Her finder du oplysninger om hvordan du kommer fra start til slut med en ansøgning, sagsbehandlingstider og gebyr.

Ældre end 6 mdr.

Indhold

  Ansøgning om byggetilladelse sker via den digitale ansøgningsportal Byg og Miljø.

  Gå til Byg og Miljø for at lave ansøgning (nyt vindue)

  Når du laver en fyldestgørende ansøgning med korrekte tegninger, undgår du unødig lang  sagsbehandlingstid.

  Hjælp og vedledninger til byggetilladelse

  I nogle tilfælde kan det være en god ide at kontakte en rådgiver.

  Når vi modtager din ansøgning om byggetilladelse gennem Byg og Miljø (nyt vindue), bliver sagen først forhåndsscreenet. Det betyder, at vi gennemgår din sag for de mest almindelige fejl og mangler. Hvis din sag er mangelfuld, vil du modtage et brev med en beskrivelse af hvad der mangler til sagen. Når sagen opfylder kravet i forhåndsscreeningen, vil du modtage en kvittering.

  Herefter overtager en byggesagsbehandler sagen til videre behandling. Under sagsbehandlingen kan der opstå behov for yderligere oplysninger, som er specifikke for din sag. Det kan være at din sag mangler en afgørelse, dispensation eller lignende fra andre myndigheder. Først når sagen er fuldt oplyst, kan sagsbehandleren træffe afgørelse i din sag. 

  Sagsbehandlingstid

  Ansøgning om byggetilladelse behandles ud fra rækkefølgen ansøgningerne er modtaget.

  Hvor længe vi er om at behandle din byggesag, afhænger af tre ting:

  1. Hvor mange og hvor komplicerede sager, vi skal behandle før din sag.
  2. Hvor kompliceret din byggesag er.
  3. Om din ansøgning indeholder alle nødvendige oplysninger og bilag.

  Da vi behandler byggesagerne i den rækkefølge, vi modtager dem, kan du derfor ikke fremskynde din sag, men du kan sørge for, at din ansøgning indeholder alt det materiale, vi skal bruge for at behandle den.

  Hvis vores indledende screening viser, at der mangler materiale i din byggeansøgning, vil vi kontakte dig. Sagsbehandlingen går først i gang, når du har indsendt det materiale, vi skal bruge.

  Gebyr

  Guldborgsund Kommune har i budgetaftalen for 2024-2027 besluttet at genindføre byggesagsgebyret for byggesager modtaget fra 1. januar 2024. Alle byggesager, hvor vi træffer en afgørelse i, vil være omfattet af byggesagsgebyret. Gebyret er en fast pris for alle byggesagstyper og udgør 1.175,00 kr. per indsendt og afgjort byggesag.

  En byggetilladelse er gyldig i 1 år fra den dato byggetilladelsen er givet. Det betyder, at byggeriet skal påbegyndes inden for 1 år ellers bortfalder byggetilladelsen. Er byggetilladelsen først bortfaldet, så skal du ansøge på ny. Det er derfor vigtigt at du meddeler når du går i gang med byggeriet. Det gør du i Byg og Miljø.

  Gå til Byg og Miljø for at påbegynde byggeriet (nyt vindue)

  Når du er færdig med dit byggeri, skal du meddele det til kommunen via Byg og Miljø.

  Gå til Byg og Miljø for at færdigmelde (nyt vindue)

  Din færdigmelding skal indeholde dokumentation for, at det færdige byggeri overholder alle de tekniske bestemmelser, som byggeriet er omfattet af. De tekniske kapitler, som din byggesag er omfattet af, fremgår af byggetilladelsen.

  Du skal uploade dokumentationen for hvert kapitel i Byg og Miljø. Hvis du ikke mener, at du er omfattet af et kapitel, skal du under kapitlet begrunde hvorfor du mener at du ikke er omfattet af kapitlet, sammen med din øvrige dokumentation og færdigmelding.

  Læs mere om færdigmelding

  Du må ikke tage dit byggeri i brug, før du har modtaget en ibrugtagningstilladelse. 

  Når du har lavet en fuldt dokumenteret færdigmelding af dit byggeri, udsteder kommunen en ibrugtagningstilladelse og herefter kan du tage det i brug. 

  Vi tilretter dine BBR-oplysninger efter byggesagen, når sagen betragtes som afsluttet. 

  Bemærk at garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende sekundær bebyggelse ikke kræver ibrugtagningstilladelse og de kan derfor tages i brug uden tilladelse. De skal dog stadig færdigmeldes, så de bliver registreret i BBR.

  Vil du nedrive en eller flere af dine bygninger, så kan det kræve en nedrivningstilladelse.

  Søg om nedrivningstilladelse via Byg & Miljø (åbner i nyt vindue)

  Bebyggelse som har krævet en byggetilladelse at opføre, vil kræve en nedrivningstilladelse fra os før nedrivningen startes. 

  Når du har fået din nedrivningstilladelse og er færdig med nedrivningen, så skal du anmelde en færdigmelding til os via Byg og Miljø

  En garage eller carport som ikke er integreret i den beboelsesbygningen, samt udhuse, drivhuse, overdækninger og lignende kan nedrives uden tilladelse, hvis den enkelte bygning er uden 50 m².

  Håndtering af byggeaffald

  Som bygherre skal du fremsende en anmeldelse til os senest 2 uger før byggearbejdet går i gang, såfremt renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg – målt på gulvarealet, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald. Læs mere om byggeaffald her (åbner i et nyt vindue)

  Hvis din ejendom har en høj bevaringsværdi, 1-4 på skalaen, eller hvis den er udpeget som bevaringsværdig i en lokalplan, skal der søges nedrivningstilladelse.

  Ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige ejendomme sender vi i høring til:

  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Kulturmindeforeningen
  • Museum Lolland-Falster
  • Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
  • Guldborgsund Bevaringsfond
  • Sakskøbing Lokalhistoriske Forening
  • Nysted Bevaringsforening (for ejendomme i Nysted området)
  • Guldborgsund Kommune, Teknik og Miljø, Myndighed (for ejendomme i Kulturmiljø)
  • Slots- og Kulturstyrelsen (for offentlige og fredede ejendomme)

  Samtidig annoncerer vi ansøgningen på guldborgsund.dk (nyt vindue)

  Efter 4-6 ugers høringsperiode behandles ansøgningen, og vi træffer en afgørelse om nedrivningen. Der er teknisk set tale om to tilladelser: den første er en nedrivningstilladelse i forhold til ejendommens bevaringsværdighed og den anden er en konkret nedrivningstilladelse (byggetilladelse).

  Hvis du får tilladelse til nedrivning, annonceres afgørelsen på guldborgsund.dk (nyt vindue), hvorefter der er 4 ugers klagefrist. Hvis afgørelsen ikke påklages overgår sagen til byggemyndigheden, der giver en konkret nedrivningstilladelse.

  Du må ikke begynde nedrivningen, før du har begge tilladelser.

   

   

  Hvis du vil afholde et arrangement med overnatning i bygninger som ikke er godkendt til det, så skal overnatningen anmeldes til byggemyndigheden gennem Byg og Miljø( nyt vindue).

  Er der under 150 personer som skal overnatte, så skal vi have modtaget anmeldelsen senest 2 uger før første overnatningsdøgn.

  Er der flere end 150 personer som skal overnatte, så skal vi have modtaget anmeldelsen senest 4 uger før første overnatningsdøgn.

  Hvis du ikke indsender anmeldelsen inden for fristen, kan du risikere at overnatningen ikke må afholdes.

  I anmeldelsen skal vi have følgende oplysninger:

  • Periode for overnatning med angivelse af dato for første overnatningsdøgn.
  • Adresse for overnatning samt bygnings- og lokalenummer.
  • Antal overnattende personer.
  • Oplysning om, hvorvidt der er fast vågen vagt.
  • Kontaktoplysninger for indsender af meddelelsen.
  • Kontaktoplysninger for den ansvarlige person for overnatningen.
  • Kontaktoplysninger for den ansvarlige person, der er til stede under overnatningen. 

   

  Hvis du vil afholde en byfest, motionsløb, event, festival, camping- og salgsområde eller lignende og vil opsætte et telt, tribune, scene eller anden transportabel konstruktion, så skal du måske anmelde det eller søge en byggetilladelse hos os. Du kan læse mere om reglerne i Bygningsreglementet under kapitel 1.

  Der er en række af transportable konstruktioner som kan opstilles uden byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsorden for transportable konstruktioner. 

  Hvis konstruktionen opstilles i mere end 6 uger, så skal der altid søges en byggetilladelse.

  Certificerede telte og transportable konstruktioner som anvendes til flere en 150 personer, skal anmeldes til os senest senest 4 uger før konstruktionen tages i brug. Anmeldelsen skal indsendes via Byg og Miljø (nyt vindue)

   

  Skal du til at bygge, stort eller småt, og har du mange uafklaret spørgsmål, hjælper vi gerne med vejledning til hvordan du søger en byggetilladelse, gældende love og regler, samt hvordan du søger om tilladelser efter anden lovgivning.

  Har du spørgsmål til statiske beregninger, hvor meget du skal isolerer, varmetabsberegninger med mere, som er rent byggeteknisk spørgsmål, så vil vi henvise dig til de rådgivende firmaer for svar. 

  Skal du til at bygge et større eller mere kompliceret byggeprojekt, kan det være en fordel med et forhåndsdialogmøde med os inden du ansøger, så vi kan drøfte de udfordringer der kan være med bestemmelserne i bygningsreglementet, plan-, natur-, miljø- og spildevandsforhold. Du vil også kunne få vejledningen ansøgningsprocessen og færdigmelding.

  En god forhåndsdialog afhænger af forberedelserne til mødet og du vil få det meste ud af mødet, hvis du har forberedt dig og har afklaret hvem som bør deltage i møde. Hvis du vil have et forhåndsdialogmøde kan du sende en anmodning til byggeri@guldborgsund.dk 
  Når du anmoder om et møde, bedes du oplyse følgende:

  • Dato og tidspunkter for hvornår du holde mødet og hvem der deltager
  • Projektbeskrivelse
  • Oplæg til dagsorden med beskrivelse af udfordringer
  • Relevant tegningsmateriale, som situationsplan, plantegninger og facadetegninger

  Du kan med fordel læse denne guide "En guide til den gode forhåndsdialog (nyt vindue)"