Gå til hovedindhold

Huslejenævn

Huslejenævnet er et tvistnævn, som træffer afgørelse i sager, hvor lejere og udlejere i private udlejningsejendomme, herunder udlejede andelsboliger, ejerlejligheder, enkeltværelser samt blandede beboelses- og erhvervslejemål er uenige.

Indhold

  Huslejenævnet behandler blandt andet sager om:

  • Huslejens størrelse
  • Varsling af lejeforhøjelse
  • Forbrugsregnskaber (varme- og vandregnskaber)
  • Istandsættelse ved fraflytning
  • Tilbagebetaling af depositum
  • Udlejers pligt til vedligeholdelse af lejemålet
  • Lejers pligt til vedligeholdelse af lejemålet
  • Husordensovertrædelser (kan kun indbringes af udlejer)
  • Forhåndsgodkendelse af leje

  Huslejenævnet har ikke kompetence til at behandle alle uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere, og er reguleret af Lejeloven.

  Råd og vejledning

  Huslejenævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer. Huslejenævnet er et uvildigt tvistnævn og varetager både lejer og udlejers interesser. Nævnets sekretariat yder dog vejledning om hvilke typer sager du kan indbringe for huslejenævnet og praktiske forhold i forbindelse med sagen.

  Har du brug for rådgivning: Klik her for at se kontaktoplysninger over Advokatvagten og Lejernes landsorganisation.

  Sagsbehandlingstiden varierer efter sagens indhold og omfang.

  For at fremme sagsbehandlingen kan du gøre følgende selv:

  • Fremsend kun relevante dokumenter.
  • Fremsender du fotos, så skal der fremgå dato og sted (angivelse af rum).
  • Brug blanketten, der er lavet til indbringelse af sag, som du finder herunder.

  Godt at vide:

  • Partshøringer og afgørelser fremsendes altid via Digital Post (borger.dk, e-Boks eller mit.dk).
  • Fremsendte lydfiler og videoer indgår ikke i nævnets behandling.
  • Fremsendt materiale indgår i høring af modparten.
  • Har du valgt at lade dig repræsentere af for eksempel en organisation/advokat, så er det denne vi korresponderer med i forbindelse med sagsbehandlingen og efterfølgende sender afgørelsen til.
  • Hvis du indbringer en sag for en anden person, skal der foreligge en fuldmagt. Blanket vedrørende fuldmagt finder du herunder.

  Blanketter

  Blanket til indbringelse af sag for Huslejenævnet - digital løsning (nyt vindue)

  Fuldmagt - digital løsning (nyt vindue)

  Har du ikke mulighed for at udfylde blanketterne digitalt, kan du hente blanketterne herunder og udfylde dem.

  Du kan enten sende dem med posten eller aflevere dem på rådhuset. Adressen er Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

  Indbringelse af sag for Huslejenævn (nyt vindue)
  Fuldmagt (nyt vindue)

  Indbringelse af en sag for Huslejenævnet skal ske skriftligt med en præcisering af, hvad du ønsker, nævnet skal tage stilling til.

  Ved indbringelsen skal relevant dokumentation vedlægges (kopi af lejekontrakt og relevant korrespondance i sagen).

  Det koster 357 kr. (2024) at få behandlet én sag i Huslejenævnet. Beløbet indbetales til Danske Bank reg.nr. 4343 kto. 3219 60 45 72. Ved indbetaling skal lejemålets adresse oplyses.

  Klage kan sendes til:

  Huslejenævnet
  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Hvordan behandler Huslejenævnet sagen

  Huslejenævnet indhenter selv de nødvendige oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder. Oplysninger, der er relevante for nævnets afgørelse, bliver forelagt sagens parter til udtalelse. I tilfælde, hvor en part ikke giver oplysninger i sagen, kan nævnet træffe afgørelse i overensstemmelse med den anden parts påstand. Nævnet er dog ikke forpligtet hertil.

  Der kan ikke foregå en egentlig bevisførelse under nævnets behandling af sagen. Det betyder, at nævnet må afvise at tage stilling til sagen, hvis det efter sagens indbringelse viser sig, at det kræver førelse af vidner eller et syn og skøn for at afgøre tvisten.

  Hvordan klager du over Huslejenævnets afgørelse

  Når Huslejenævnet har truffet en afgørelse i sagen, er nævnet ude af sagen.

  Er du utilfredshed med Huslejenævnets afgørelse, kan du inden 4 uger, efter du har modtaget afgørelsen, indbringe den for Boligretten. Dette kan ikke ske ved henvendelse til nævnet. Du skal i stedet søge hjælp hos en advokat, lejer- eller udlejerorganisationer eller Retshjælpen.

  Efterlever modparten ikke nævnets afgørelse må du ligeledes indbringe sagen for Boligretten.

  Hvilke sager behandles

  Efter reglerne i lejelovens § 106 og reglerne i boligreguleringsloven kan nævnet tage stilling til følgende tvister:

  • Huslejens størrelse
  • Varsling af lejeforhøjelse
  • Forbrugsregnskaber (varme- og vandregnskaber)
  • Istandsættelse ved fraflytning
  • Tilbagebetaling af depositum
  • Udlejers pligt til vedligeholdelse af lejemålet
  • Lejers pligt til vedligeholdelse af lejemålet
  • Fejl og mangler i lejemålet
  • Husordensovertrædelser (kan kun indbringes af udlejer)
  • Forhåndsgodkendelse af leje

  Hvilke sager behandles ikke

  • Sager om erhvervslejemål
  • Sager om opsigelse og ophævelse af lejemål
  • Sager som kræver egentlig bevisførelse

  De sager, som Huslejenævnet ikke har kompetence til at behandle, skal i stedet indbringes for Boligretten.

  Huslejenævnet træffer afgørelser i konkrete tvister mellem lejere og udlejere.

  Huslejenævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer. Huslejenævnet er et uvildigt tvistnævn og varetager både lejer og udlejers interesser. Nævnets sekretariat yder dog vejledning om hvilke typer sager du kan indbringe for Huslejenævnet og praktiske forhold i forbindelse med sagen.

  Huslejenævnet kan fastsætte huslejen inden udlejning.

  Forhåndsgodkendelse kan kun gives, når ejeren af boligen ikke ejer andre udlejede boliger.

  Huslejenævnet fastsætter huslejen på baggrund af en vurdering af det lejedes værdi. Vurderingen sker på baggrund af nævnets viden fra konkrete afgørelser truffet i lignende sager om samme type ejendomme i området med samme standard mm.

  Huslejenævnets forhåndsgodkendelse er bindende for begge parter. Hvis man som udlejer får godkendt lejen på forhånd risikerer man ikke, at huslejen senere bliver nedsat som følge af en klage fra lejer til Huslejenævnet, da lejer ikke kan anfægte lejen.

  Udlejer er bundet af Huslejenævnets afgørelse, men er man utilfreds med den fastsatte leje, kan man klage til Boligretten. Udlejer skal i så fald indbringe sagen for Byretten i den retskreds, hvor det lejemål som sagen vedrører ligger.

  Vil du indbringe en sag om forhåndsgodkendelse af huslejen for Huslejenævnet, skal der fremsendes en grundig beskrivelse af ejendommen samt en fyldestgørende dokumentation for alle økonomiske forhold vedrørende ejendommen.

  Forhåndsgodkendelse koster et gebyr på 596 kr. (2024). Gebyret skal indbetales på reg.nr. 4343 – konto 3219604572.

  Der skal udfyldes et oplysningsskema til brug for Huslejenævnets behandling af sagen.

  Klik her for at hente skema til forhåndsgodkendelse af leje (nyt vindue).

  Huslejenævnet består af tre medlemmer - en formand samt en ejer- og en lejerrepræsentant.

  Formanden er jurist og udpeges af Bolig- og Planstyrelsen efter indstilling fra Byrådet. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssig interesseret i ejendomshandler. De to andre medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra de større udlejer- og lejerforeninger i kommunen. De skal begge være kendt med huslejeforhold.

  Ved behandling af sager om overtrædelse af ejendommens husorden tiltrædes nævnet af et socialt sagkyndigt medlem.

  Udnævnelsen af formand og øvrige medlemmer sker for en 4-årig periode og følger Byrådets valgperiode.

  Huslejenævnets sammensætning for perioden 2022-2025

  Formand
  Cand.jur. Dorte Raaballe Rasmussen
  Beskikket af Bolig- og Planstyrelsen

  Suppleant
  Lene Elisabeth Larsen
  Beskikket af Bolig- og Planstyrelsen

  Medlem – lejerrepræsentant
  Marianne Berg
  (Indstillet af Lejernes Landsorganisation Sydsjælland og Lolland Falster) - Udpeget af Byrådet

  Suppleant
  Amanda Vilms
  (Indstillet af Lejernes Landsorganisation Sydsjælland og Lolland Falster) - Udpeget af Byrådet

  Medlem - udlejerrepræsentant
  John Ole Hansen
  Udpeget af Byrådet

  Suppleant
  Torben Christoffersen
  Udpeget af Byrådet

  Social sagkyndig i husordensager
  Kirsten Mikkelsen, Børn og Familie - Udpeget af Byrådet

  Suppleanter
  Charlotte Høy Jensen, Myndighed - Udpeget af Byrådet
  Lene Sembach, Myndighed - Udpeget af Byrådet

  Byrådet har i møde den 20.01.2022 besluttet, at boligreguleringslovens regler i kapitel II-V om omkostningsbestemt husleje mv. fortsat skal være gældende for Guldborgsund Kommune, hvilket samtidig betyder, at reglerne i boligreguleringslovens kapitel VII om benyttelse af boliger mv. tillige bliver gældende.

  Boligreguleringslovens regler om, at lejen for en beboelseslejlighed som udgangspunkt skal fastsættes til den omkostningsbestemte leje, gælder når byrådet har besluttet det.

  Byrådet har besluttet, at reglerne om beboermaksimum i lovens § 52a-c ikke skal være gældende i Guldborgsund Kommune.

  Ønsker du at klage over Huslejenævnets afgørelse, kan du inden 4 uger, efter du har modtaget afgørelsen, indbringe den for Boligretten. Det skal ske ved henvendelse til Retten i Nykøbing Falster. Har du brug for hjælp, kan du kontakte en advokat, lejer- eller udlejerorganisation eller Advokatvagten.

  Huslejenævnet indhenter de nødvendige oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder. Oplysninger, der er relevante for nævnets afgørelse, bliver sendt i høring hos sagens parter. I tilfælde, hvor en part ikke giver oplysninger i sagen, træffer nævnet afgørelse på det foreliggende grundlag.

  Der kan ikke foregå en egentlig bevisførelse under nævnets behandling af sagen. Det betyder, at nævnet må afvise at tage stilling til sagen, hvis det efter sagens indbringelse viser sig, at den af bevismæssige årsager ikke kan afgøres af nævnet. Sagen henvises i disse tilfælde til Boligretten.

  Kontakt

  Center for Politik & Personale

  Huslejenævn

  Telefon: 25 18 16 00

  Send Digital Post (kræver MitID)