Skip to main content

Du er plejefamilie

Her finder du de informationer, du har brug for som plejefamilie i Guldborgsund Kommune.

Dekorativt

Indhold

  Aflastning - indberetning

  Når du har haft et barn i aflastning, skal du indberette antallet af døgn i et skema.

  Du skal udfylde skemaet elektronisk, og sende det som vedhæftet fil til mailadressen, som du finder i nederst på siden.

  Indberetning vedrørende aflastning (nyt vindue)

  Hvis du oplever problemer med at åbne skemaer eller blanketter, anbefaler vi, at du downloader og installerer den sidste nye Adobe Reader. Klik her for at hente den nye Adobe Reader (nyt vindue).

  Barnepige - indberetning

  Har du anvendt barnepige til et plejebarn, skal du indberette timerne.

  Du skal udfylde skemaet elektronisk, og sende det som vedhæftet fil til mailadressen, som du finder nederst på siden.

  Indberetning - vedrørende barnepigefunktion (nyt vindue)

  Hvis du oplever problemer med at åbne skemaer eller blanketter, anbefaler vi, at du downloader og installerer den sidste nye Adobe Reader. Klik her for at hente den nye Adobe Reader (nyt vindue).

  Ferie

  Kommunen har ret til at planlægge, at alle 5 ugers ferie skal afholdes, og afviklingen er hvert år fastsat til ugerne 7+28-29-30+42.

  Hvis I har andre ferieønsker, skal de indberettes til Team Administration & Kvalitet senest den 1. februar hvert år. Uanset om I holder ferie de fastsatte uger eller ønsker ændringer, skal alle 5 ugers ferie indberettes på blanket til indberetning af ferie.

  Du skal udfylde skemaet elektronisk, og sende det som vedhæftet fil til mailadressen, som du finder nederst på siden.

  Indberetning af ferie (nyt vindue)

  Det er IKKE muligt at få udbetalt 5. ferieuge jf. Ferielovens § 15, stk. 2. Klik her for at se reglerne (nyt vindue).

  Du kan læse mere om plejefamiliers ret til ferie. Klik her for at se regelsættet (nyt vindue).

  Hvis du oplever problemer med at åbne skemaer eller blanketter, anbefaler vi, at du downloader og installerer den sidste nye Adobe Reader. Klik her for at hente den nye Adobe reader (nyt vindue).

  Kørsel og anden transport

  Når du skal have godtgjort dine udgifter til bevilget kørsel eller anden transport, skal du indberette transporten på et kørselsskema.

  Du skal udfylde skemaet elektronisk, og sende det som vedhæftet fil til mailadressen, som du finder nederst på siden.

  Kørselsgodtgørelse (nyt vindue)

  Der kan bevilges dækning af befordringsgodtgørelse til 2 kursusdage årligt, hvis de er arrangeret af Guldborgsund Kommune. Kørslen afregnes efter statens laveste takst, og efter korteste rute målt på Krak.dk. Klik her for at finde den korteste rute på Krak.dk (nyt vindue).

  Der ydes ikke befordringsgodtgørelse til supervision.

  Hvis du oplever problemer med at åbne skemaer eller blanketter, anbefaler vi, at du downloader og installerer den sidste nye Adobe Reader. Klik her for at hente den nye Adobe reader (nyt vindue).

  Ledige opgaver

  Aflastningsopgaver

  Vi søger godkendte plejefamilier, der har lyst, tid og overskud til at have børn/unge i aflastning på weekend-basis.

  Børnene er i alderen fra 3-14 år, og har hver især forskellige behov, som kan være en udfordring for plejefamilien.

  Aflastningen vil typisk være 1-2 weekender pr. måned, enkelte hverdage og eventuelt en uges ferie.

  Ønsker I at høre nærmere, kan I kontakte familieplejekonsulenterne. Klik her for at se oversigten over familieplejekonsulenter.

  Løn, Vederlag og Vilkår

  Som plejefamilie modtager I skattepligtig plejeløn, når I har et barn i pleje.

  Plejelønnen består af et antal vederlag, som fastsættes ud fra en vurdering af plejebarnets situation og de krav, der stilles til plejefamilien. Plejelønnen beskattes som A-indkomst.

  Der er faste takster for kost og logi samt tøj- og lommepenge. Taksterne er bestemt af barnets alder. Derudover kan I søge om at få dækket ekstraordinære udgifter til medicin, lektiehjælp, transport m.v. Alle disse beløb er skattefri.

  Kontrakten med Guldborgsund Kommune

  Som plejefamilie bliver den ene af jer ansat på kontrakt. Lønnen bliver udbetalt til den, der står på kontrakten. Kontrakten er plejefamiliens ansættelsesbevis, og indeholder aftaler om:

  • Vederlagets størrelse (plejelønnen)
  • Eventuelle særlige udgifter
  • Opsigelsesregler
  • Forsikringsforhold
  • Samarbejdet med barnets forældre
  • Tilsyn og vejledning

  Tilsyn

  Det driftsorienterede tilsyn

  Det driftsorienterede tilsyn udføres af Tilsyn Øst, der har givet jer en generel godkendelse som plejefamilie (herunder som generelt godkendt kommunal plejefamilie). Tilsynet skal sikre, at I stadig lever op til de krav, I opfyldte, da godkendelsen blev givet. Klik her for at læse mere om Tilsyn Øst (nyt vindue).

  Men udover at føre kontrol med forholdene i plejefamilien, handler tilsynet også om at fastholde og udvikle kvaliteten i plejefamiliens arbejde.

  Tilsyn Øst skal blandt andet sikre sig, at I ikke har flere plejebørn eller mere belastede plejebørn, end godkendelsen dækker, og at forholdene i jeres familie ikke har ændret sig, så det ændrer på forudsætningerne for godkendelsen.

  Det personrettede tilsyn

  Den kommune, der har anbragt plejebarnet, har ansvaret for det personrettede eller specifikke tilsyn. Dette tilsyn er rettet mod barnet eller den unge og mod, hvordan det går i anbringelsen. Kommunen skal specielt i de første måneder efter anbringelsen være opmærksom på, hvordan anbringelsen forløber - så man undgår sammenbrud og eventuelt kan justere handleplanen efter tre måneder.

  Det personrettede tilsyn skal også vise, om der er ændringer i anbringelsesforløbet, som medfører nye behov i plejefamilien, eksempelvis supervision.

  Løn og plejevederlag

  Løn til plejefamilier hedder vederlag. Vederlaget er en skattepligtig indkomst. Antallet af vederlag fastsættes af Team Anbringelse og Hjemgivelse, og afhænger af opgavens omfang og kompleksitet. Vi fastsætter vederlagets størrelse med udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings (KL's) vejledning. Antallet af vederlag revurderes som udgangspunkt en gang årligt.

  Kost og logi

  Ud over plejevederlaget får I udbetalt et skattefrit beløb, som skal dække udgifterne til kost og logi samt de almindelige daglige udgifter, der er forbundet med plejebarnets ophold hos jer.

  Tøj- og lommepenge

  Gælder ikke for aflastningsfamilier.
  Barnet modtager tøjpenge fra fødslen og lommepenge fra det fylder tre år. Beløbene bliver reguleret efter alder og indsættes månedsvis på plejefamiliens NEM-konto.

  Særlige udgifter

  Hvis I er fuldtidsplejefamilie, skal I stille et møbleret og godkendt værelse til rådighed for barnet. Hvis barnet har brug for særligt udstyr, kan I søge om at få dækket udgiften hos barnets sagsbehandler i Team Anbringelse og Hjemgivelse.
  Hvis I er aflastningsfamilie, gælder det, at de biologiske forældre (forældremyndighedsindehaverne) som udgangspunkt skal levere det nødvendige eksempelvis barnestol, bleer, tøj og lignende.

  Opsigelse

  Inden for de første tre måneder kan plejefamilien eller den anbringende myndighed opsige kontrakten med 14 dages varsel. Herefter kan kontrakten opsiges med 30 dages varsel. Udbetaling af vederlag ophører 14 eller 30 dage efter datoen for opsigelsen. Team Anbringelse og Hjemgivelse vil altid sende en skriftlig opsigelse.
  I får udbetalt kost og logi, indtil barnet ikke bor hos jer mere.

  Løn vilkår og takst - aflønning af plejefamilier

  Aflønninger følger KL (Kommunernes Landsforening) takst tabel.

  Plejebarns 1. sygedag

  Ligesom andre børn bliver plejebørn indimellem syge. Om du som plejeforældre har ret til at holde barns 1. sygedag for dit plejebarn afhænger blandt andet af, om du har civilt job, og om du er offentligt eller privat ansat.

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte familieplejekonsulenterne. Klik her for at se oversigten over familieplejekonsulenter.

  Forsikringsforhold

  Det forudsættes, at plejefamilien har en kombineret ansvars/ulykkesforsikring, der dækker personskader, forvoldt af plejebarnet på plejefamilien, tredjemand eller tingskader forvoldt af plejebarnet på tredjemands ejendom.

  Skader forvoldt af plejebarn, som ikke dækkes af plejefamiliens forsikring, kan søges dækket af kommunen, hvor skaden overstiger 300 kr.

  Plejefamilien har pligt til at tegne fornøden rejseforsikring i forbindelse med udlandsrejser, så barnet er forsikret med hensyn til sygdom, ulykke og hjemtransport i og uden for EU.

  Magtanvendelse

  Hvis det har været nødvendigt at anvende magt i plejefamilien, skal sagsbehandleren underrettes.

  Det er efter straffeloven forbudt at anvende magt overfor plejebarnet. Det gælder både nedværdigende behandling, vold, fastholdelse eller isolation, medmindre der er tale om selvforsvar (nødværge).

  Hvis du i en konfliktsituation har anvendt magt overfor plejebarnet, skal du straks orientere sagsbehandleren og din familieplejekonsulent.

  Tavshedspligt

  Plejefamilier har tavshedspligt.

  Tavshedspligten betyder, at plejefamilien ikke må videregive oplysninger om hverken barnet eller dets families forhold. Det er strafbart at bryde tavshedspligten. Tavshedspligten gælder også efter kontraktens ophør.

  Skærpet underretningspligt

  Plejefamilier er omfattet af den skærpede underretningspligt.

  Plejefamilier er personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentlig hverv, og det betyder, at I skal underrette kommunen, hvis I som plejefamilie får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte, eller at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.

  Kurser og Arrangementer

  Med indførelsen af Barnets Reform i 2011 fik pleje- og netværksfamilier ret og pligt til at deltage i 2 kursusdage årligt - og dette er en forudsætning for at kunne beholde plejetilladelsen.

  Der kan bevilges befordringsgodtgørelse til 2 kursusdage årligt, hvis de er arrangeret af Guldborgsund Kommune. Kørslen afregnes efter Statens laveste takst, og efter korteste rute målt på Krak.dk. Klik her for at finde den korteste rute på Krak.dk (nyt vindue).

  Som følge af en lovændring i 2012 er kurser som holdes af Guldborgsund Kommune forbeholdt plejefamilier, der har børn anbragt af Guldborgsund Kommune.

  Har I forslag og idéer til kommende kurser, kan I kontakte familieplejekonsulenterne. Klik her for at se oversigten over familieplejekonsulenter.

  Kurser for familieplejen 2020

  Klik her for at se Kursuskataloget for 2020 (nyt vindue).

  Børnehjælpsdagen

  Børnehjælpsdagen arrangerer løbende aktiviteter for anbragte børn og deres plejefamilier.

  Klik her for at følge med i deres aktuelle tilbud (nyt vindue).

  Netværk for plejefamilier

  Der er mulighed for at etablere netværk imellem plejefamilier.

  Kontakt Ulla Janas (SL) på telefon 51 25 23 60 eller 54 85 73 94, hvis du vil høre om de nuværende grupper, eller selv vil starte en.

  Kontakt

  Center for Familie & Forebyggelse

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)