Gå til hovedindhold

Du er plejefamilie

Her finder du de informationer, du har brug for som plejefamilie i Guldborgsund Kommune.

Dekorativt

Indhold

  Når du har haft et barn i aflastning, skal du indberette antallet af døgn til Børn & Familie. Du indberetter dine oplysninger via følgende link:

  Selvbetjeningslink til indberetning af aflastning (nyt vindue)

  Har du anvendt barnepige til et plejebarn, skal barnepigen indberette timerne til Børn & Familie. Barnepigen indberetter oplysningerne via følgende link:

  Selvbetjeningslink til indberetning af barnepigetimer (Nyt vindue)

   

  Kommunen har ret til at planlægge, at alle 5 ugers ferie skal afholdes, og afviklingen er hvert år fastsat til ugerne 7+28-29-30+42.

  Hvis du har andre ferieønsker, skal de indberettes til Børn & Familie senest den 1. februar hvert år. 

  Du indberetter ferie på følgende link:

  Selvbetjeningslink til indberetning af ferie (Nyt vindue)

  Det er IKKE muligt at få udbetalt 5. ferieuge jf. Ferielovens § 15, stk. 2. Klik her for at se reglerne (nyt vindue).

  Når du skal have godtgjort dine udgifter til bevilget kørsel eller anden transport, skal du indberette transporten til Børn & Familie. Du indberetter kørsel på følgende link:

  Selvbetjeningslink til indberetning af kørsel (Nyt vindue)

  Der kan bevilges dækning af befordringsgodtgørelse til 2 kursusdage årligt. Kørslen afregnes efter statens laveste takst, og efter korteste rute målt på Krak.dk. Klik her for at finde den korteste rute på Krak.dk (nyt vindue).

  Aflastningsopgaver

  Vi søger godkendte plejefamilier, der har lyst, tid og overskud til at have børn/unge i aflastning på weekend-basis.

  Børnene er i alderen fra 3-14 år, og har hver især forskellige behov, som kan være en udfordring for plejefamilien.

  Aflastningen vil typisk være 1-2 weekender pr. måned, enkelte hverdage og eventuelt en uges ferie.

  Ønsker I at høre nærmere, kan I kontakte familieplejekonsulenterne. Klik her for at se oversigten over familieplejekonsulenter.

  Som plejefamilie modtager I skattepligtig plejeløn, når I har et barn i pleje.

  Plejelønnen består af et antal vederlag, som fastsættes ud fra en vurdering af plejebarnets situation og de krav, der stilles til plejefamilien. Plejelønnen beskattes som A-indkomst.

  Der er faste takster for kost og logi samt tøj- og lommepenge. Taksterne er bestemt af barnets alder. Derudover kan I søge om at få dækket ekstraordinære udgifter til medicin, lektiehjælp, transport m.v. Alle disse beløb er skattefri.

  Kontrakten med Guldborgsund Kommune

  Som plejefamilie bliver den ene af jer ansat på kontrakt. Lønnen bliver udbetalt til den, der står på kontrakten. Kontrakten er plejefamiliens ansættelsesbevis, og indeholder aftaler om:

  • Vederlagets størrelse (plejelønnen)
  • Eventuelle særlige udgifter
  • Opsigelsesregler
  • Forsikringsforhold
  • Samarbejdet med barnets forældre
  • Tilsyn og vejledning

  Tilsyn

  Det driftsorienterede tilsyn

  Det driftsorienterede tilsyn udføres af Tilsyn Øst, der har givet jer en generel godkendelse som plejefamilie (herunder som generelt godkendt kommunal plejefamilie). Tilsynet skal sikre, at I stadig lever op til de krav, I opfyldte, da godkendelsen blev givet. Klik her for at læse mere om Tilsyn Øst (nyt vindue).

  Men udover at føre kontrol med forholdene i plejefamilien, handler tilsynet også om at fastholde og udvikle kvaliteten i plejefamiliens arbejde.

  Tilsyn Øst skal blandt andet sikre sig, at I ikke har flere plejebørn eller mere belastede plejebørn, end godkendelsen dækker, og at forholdene i jeres familie ikke har ændret sig, så det ændrer på forudsætningerne for godkendelsen.

  Det personrettede tilsyn

  Den kommune, der har anbragt plejebarnet, har ansvaret for det personrettede eller specifikke tilsyn. Dette tilsyn er rettet mod barnet eller den unge og mod, hvordan det går i anbringelsen. Kommunen skal specielt i de første måneder efter anbringelsen være opmærksom på, hvordan anbringelsen forløber - så man undgår sammenbrud og eventuelt kan justere handleplanen efter tre måneder.

  Det personrettede tilsyn skal også vise, om der er ændringer i anbringelsesforløbet, som medfører nye behov i plejefamilien, eksempelvis supervision.

  Løn og plejevederlag

  Løn til plejefamilier hedder vederlag. Vederlaget er en skattepligtig indkomst. Antallet af vederlag fastsættes af Børn & Familie, og afhænger af opgavens omfang og kompleksitet. Vi fastsætter vederlagets størrelse med udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings (KL's) vejledning. Antallet af vederlag revurderes som udgangspunkt en gang årligt.

  Kost og logi

  Ud over plejevederlaget får I udbetalt et skattefrit beløb, som skal dække udgifterne til kost og logi samt de almindelige daglige udgifter, der er forbundet med plejebarnets ophold hos jer.

  Tøj- og lommepenge

  Gælder ikke for aflastningsfamilier.
  Barnet modtager tøjpenge fra fødslen og lommepenge fra det fylder tre år. Beløbene bliver reguleret efter alder og indsættes månedsvis på plejefamiliens NEM-konto.

  Særlige udgifter

  Hvis I er fuldtidsplejefamilie, skal I stille et møbleret og godkendt værelse til rådighed for barnet. Hvis barnet har brug for særligt udstyr, kan I søge om at få dækket udgiften hos barnets sagsbehandler i Børn & Familie.
  Hvis I er aflastningsfamilie, gælder det, at de biologiske forældre (forældremyndighedsindehaverne) som udgangspunkt skal levere det nødvendige eksempelvis barnestol, bleer, tøj og lignende.

  Opsigelse

  Inden for de første tre måneder kan plejefamilien eller den anbringende myndighed opsige kontrakten med 14 dages varsel. Herefter kan kontrakten opsiges med 30 dages varsel. Udbetaling af vederlag ophører 14 eller 30 dage efter datoen for opsigelsen. Børn & Familie vil altid sende en skriftlig opsigelse.
  I får udbetalt kost og logi, indtil barnet ikke bor hos jer mere.

  Løn vilkår og takst - aflønning af plejefamilier

  Aflønninger følger KL (Kommunernes Landsforening) takst tabel.

  Plejebarns 1. sygedag

  Ligesom andre børn bliver plejebørn indimellem syge. Om du som plejeforældre har ret til at holde barns 1. sygedag for dit plejebarn afhænger blandt andet af, om du har civilt job, og om du er offentligt eller privat ansat.

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte familieplejekonsulenterne. Klik her for at se oversigten over familieplejekonsulenter.

  Forsikringsforhold

  Det forudsættes, at plejefamilien har en kombineret ansvars/ulykkesforsikring, der dækker personskader, forvoldt af plejebarnet på plejefamilien, tredjemand eller tingskader forvoldt af plejebarnet på tredjemands ejendom.

  Skader forvoldt af plejebarn, som ikke dækkes af plejefamiliens forsikring, kan søges dækket af kommunen, hvor skaden overstiger 300 kr.

  Plejefamilien har pligt til at tegne fornøden rejseforsikring i forbindelse med udlandsrejser, så barnet er forsikret med hensyn til sygdom, ulykke og hjemtransport i og uden for EU.

  Omkostningsdel

  Der ydes omkostningsdel til dækning af udgifter ved barnets ophold; kost, logi, transport og almindelig daglige fornødenheder. Dette beløb er skattefrit.

  Hvad er indeholdt i omkostningsdelen?

  Ifølge KL’s skrivelse af 27. oktober 2009 dækker omkostningsdelen den helt almindelige løbende forsørgelse af plejebarnet og almindelige daglige fornødenheder.

  Eksempler på, hvad der er indeholdt i omkostningsdelen:

  • Kost inkluderer skolemælk og lignende
  • Logi – værelse, seng, stol, bord, sengetøj, håndklæde, el, vand og varme
  • Anskaffelse og brug af telefon, tv, pc og internet med videre
  • Ansvars-, ulykkes- og rejseforsikring samt eventuel arbejdsskadeforsikring
  • Tøjvask
  • Hygiejne
  • Medicin, som ikke er lægeordineret
  • Pas, foto og vaccinationer ved udlandsrejser
  • Bleer til børn op til skolealderen
  • Frisør
  • Gaver (mor, far, søskende, kammerater med videre)
  • Reparationer af cykel inklusiv punktering og cykellygter inklusiv batterier med videre
  • Skoleremedier (eksempelvis taske, penalhus, passer, lineal, lommeregner og lignende)
  • Aldersrelevant legetøj
  • Opsparing til lejrskole, studierejser
  • Fritidsaktiviteter
  • Skolefoto
  • Buskort til distrikt skole
  • Udgifter til lektiehjælp, babysitter, barnepige ved forældremøder i plejebarnets daginstitution, skole, biograf, teaterbesøg og lignende
  • Biograftur, entreer med videre
  • Mindre hjælpemidler, for eksempel Time timer - op til 500 kr
  • Kørsel til daginstitution, skole, læge, tandlæge, kammerater, fritidsaktiviteter.

  Øvrige udgifter

  Der er udarbejdet nedenstående liste, som er retningsgivende i forhold til, hvilke udgifter Børn & Familie kan dække samt i hvilket omfang. Listen er ikke udtømmende. Som plejefamilie skal du søge myndighedsrådgiver om eventuel dækning af ekstra udgifter, der ligger uden for omkostningsdelen, inden udgiften afholdes.

  Eksempler på øvrige udgifter:

  Etableringsudgifter

  Som plejefamilie skal du stille et værelse til rådighed med almindeligt indbo som seng, bord, stol, reol, opbevaring til tøj. Der tages hensyn til at værelset er indrettet alderssvarende til barnet. Når et plejebarn flytter ind, vurderer familieplejekonsulenten sammen med plejefamilien behovet for det nødvendige indkøb til barnet.

  Hvis du skal have et spædbarn eller et lille barn i døgnpleje, kan plejefamilien søge rådgiver om ekstra udstyr, som er nødvendigt. Det kan være barnevogn, klapvogn, puslebord, autostol med m.v.

  Nogle plejebørn mangler tøj og fodtøj ved indflytning til en plejefamilie. Guldborgsund Kommune dækker derfor også udgifter til nødvendigt beklædning, samt sko/støvler, som en del af plejeforholdets etablering. Det sker altid efter en konkret vurdering og med ansøgning og godkendelse hos rådgiver.

  Guldborgsund Kommune følger Kommunernes Landsforenings takst for maksimumbeløb til dækning af etableringsudgifter - maksimumbeløb 10.170 kr. Plejefamilien fremsender en liste til rådgiver og med overslag over de anslåede udgifter. Det forventes at udgiften til etablering er afviklet inden for de først 3 mdr. af anbringelsen.

  Dyne, pude

  Første sæt dækkes af etableringsydelsen og ved genanskaffelse skal det dækkes af omkostningsdelen.

  Autostol

  Dækkes af etableringsydelsen. Det skal dog altid undersøges, med familieplejekonsulenten, om der er en autostol til udlån.

  Autostol:
  Første stol købes for indskrivningsbeløbet.
  Næste stol kan der søges til, med et maxbeløb på:
  1100 kr. (0-9 måneder)
  1500 kr. (op til 18 kg.)
  800 kr. (op til 30 kg.)

  Autostole skal være godkendt.

  Stolen leveres retur til forvaltningen efter endt brug - rengjort og fuld funktionelt. Ved tvivl kontaktes jeres familieplejekonsulent.

  Barnevogn

  Dækkes af etableringsydelsen. Det skal dog undersøges, med familieplejekonsulenten, om der er en barnevogn til udlån.

  Der kan ydes tilskud til barnevogn med et maxbeløb på 2.500 kr. Der må gerne købes brugt.

  Barnevogn leveres retur til forvaltningen efter endt brug - rengjort og fuld funktionelt. Ved tvivl kontaktes jeres familieplejekonsulent.

  Pulsebord

  Dækkes af etableringsydelsen
  Der kan ydes tilskud til puslebord med et maxbeløb på 1.200 kr. Der må gerne købes brugt.

  Klapvogn

  Dækkes af etableringsydelsen. Der kan ydes tilskud til klapvogn med et maxbeløb på 1.700 Kr. Der må gerne købes brugt

  Barnepige, pasning

  Er som udgangspunkt indeholdt i omkostningsdelen.

  Befordringsgodtgørelse

  Der ydes kørselsgodtgørelse i forhold til de konkrete opgaver med plejebarnet eller den unge, der ligger væsentligt ud over den kørselsaktivitet, en familie normalt har med sine egne børn. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens lave takst til kørsel, som er aftalt med rådgiver.

  Eksempelvis kan der bevilliges kørselsgodtgørelse til:

  • Kørsel til samvær, besluttede behandlingsforløb og besøg hos speciallæge, obligatoriske kurser (2 kurser årligt), supervision og møder med forvaltningen.
  • Ved samvær under 4 timers varighed, dækkes kun en kørsel frem og tilbage, hvis der er mindre end 50 km mellem plejefamilien og samværsstedet.
  • Ved kørsel til sygehus dækkes dette med statens laveste takst ved kørsel under 50 km. Ved kørsel over 50 km kan alle km søges dækket via regionen.
  • Kørsel til distriktsskolen dækkes ikke.
  • Kørsel til specialskole/anden skole som barnet er visiteret til fra skoleforvaltningen skal dækkes jf. Folkeskoleloven.

  Behandling ved læge, fysioterapeut mv.

  Behandling skal være dokumenteret af sundhedsfagligt personale og godkendt af rådgiver.

  Briller og kontaktlinser

  Kontaktlinser og brilleglas ydes efter regning.

  • Tilskud til kontaktlinser ydes med maxbeløb 300 kr. pr mdr.
  • Tilskud til stel med maksimalt 1000 kr. og udskiftning af glas, når dette skønnes absolut nødvendigt.

  Tilskuddet søges hos og godkendes af rådgiver.

  Har plejebarnet et synshandicap, eller er der andre særlige forhold, der gør sig gældende, vurderes sagen i samråd med rådgiver.

  Computer/tablet

  Opsparingsbeløb til computer/tablet er indeholdt i plejefamiliens omkostningsbeløb. Såfremt barnet ikke har været anbragt i familieplejen i 2 år, hvormed der ikke har været tid til opsparing, kan der ansøges om et konkret tilskud. Efter en konkret vurdering, kan der ydes tilskud med op til 3.000 kr.

  Hvis der gives afslag her, kan der søges i ”Børnenes IT-fonden”.

  Ved genanskaffelse skal dette afholdes af omkostningsdelen.

  Det anbefales at købe en elektronik forsikring i forbindelse computer/tablet.

  Cykel

  I forbindelse med indskrivning eller ved første anskaffelse, kan der ydes et engangstilskud på maks. 2.000 kr. til cykel inkl. cykelhjelm og lås.

  Ved genanskaffelse skal dette afholdes af omkostningsdelen.

  Dåb

  Der kan søges om udgifter til dåb, hvis plejefamilien skal afholde dåben, dog med maks. 2500 kr.
  Derudover kan der søges om kuvertpris på max 300 kr. til biologiske forældre, søskende og bedsteforældre.
  Bestemmelsen gælder for dåb eller navngivning og tilsvarende arrangementer i andre trossamfund.

  Ferier m. plejefamilie/aflastningsfamilie

  • Til børn mellem 0-2 år på 1500kr pr. år.
  • Til børn fra 2-15 år på 2500kr. pr. år.

  Kost og logi under ferien bliver afholdt af omkostningsbeløbet. Ferietilskuddet kan ansøges hos rådgiver, uden fremsendelse af dokumentation for udgiften.

  Fritidsaktiviteter

  Fritidsaktiviteter, og udgifter forbundet hermed, betragtes som almindelig løbende forsørgelse og skal dækkes af omkostningsbeløbet.

  Gaver

  Der ydes tilskud til gaver ved fødselsdag og jul efter KL´s vejledende satser, og beløbene udbetales automatisk.

  Konfirmation

  Der bevilges til tøj og fest, efter aktuel takst i KL´s taksttabel, efter ansøgning hos rådgiver. Derudover kan der søges om kuvertpris på max 300 kr. til biologiske forældre, søskende og bedsteforældre.

  Bestemmelsen gælder for konfirmation og tilsvarende arrangementer i andre trossamfund, og for ”nonfirmation”.

  Tilskuddet følger barnet og ydes kun til en fest.

  Medicin

  Udgiften dækkes til lægeordineret medicin som følge af kronisk/langvarig sygdom eller et længerevarende behandlingsforløb.

  Udgift til P-piller, P-stav og lignende prævention dækkes.

  Studietur

  Dækkes af omkostningsdelen.

  Udskrivningsudstyr

  Der kan bevilges udskrivningsudstyr til barnet efter konkret ansøgning og vurdering af rådgiver, dog maks. KL’s satser.

  Hvis det har været nødvendigt at anvende magt i plejefamilien, skal sagsbehandleren underrettes.

  Det er efter straffeloven forbudt at anvende magt overfor plejebarnet. Det gælder både nedværdigende behandling, vold, fastholdelse eller isolation, medmindre der er tale om selvforsvar (nødværge).

  Hvis du i en konfliktsituation har anvendt magt overfor plejebarnet, skal du straks orientere sagsbehandleren og din familieplejekonsulent.

  Plejefamilier har tavshedspligt.

  Tavshedspligten betyder, at plejefamilien ikke må videregive oplysninger om hverken barnet eller dets families forhold. Det er strafbart at bryde tavshedspligten. Tavshedspligten gælder også efter kontraktens ophør.

  Plejefamilier er omfattet af den skærpede underretningspligt.

  Plejefamilier er personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentlig hverv, og det betyder, at I skal underrette kommunen, hvis I som plejefamilie får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte, eller at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.

  Med indførelsen af Barnets Reform i 2011 fik pleje- og netværksfamilier ret og pligt til at deltage i 2 kursusdage årligt - og dette er en forudsætning for at kunne beholde plejetilladelsen.

  Der kan bevilges befordringsgodtgørelse til 2 kursusdage årligt, hvis de er arrangeret af Guldborgsund Kommune. Kørslen afregnes efter Statens laveste takst, og efter korteste rute målt på Krak.dk. Klik her for at finde den korteste rute på Krak.dk (nyt vindue).

  Som følge af en lovændring i 2012 er kurser som holdes af Guldborgsund Kommune forbeholdt plejefamilier, der har børn anbragt af Guldborgsund Kommune.

  Har du forslag og idéer til kommende kurser, kan du kontakte familieplejekonsulenterne. Klik her for at se oversigten over familieplejekonsulenter.

  Kurser for familieplejen 

  Der udbydes kurser fra 12 kommuner.

  Børnehjælpsdagen

  Børnehjælpsdagen arrangerer løbende aktiviteter for anbragte børn og deres plejefamilier.

  Klik her for at følge med i deres aktuelle tilbud (nyt vindue).

  Kontakt

  Center for Trivsel og Social Indsats

  Plejefamilie, plejefamiliekonsulenter

  Send Digital Post (kræver MitID)