Gå til hovedindhold

Lån af lokaler, haller og kunstgræsbaner

Læs mere om booking af lokaler, haller og kunstgræsbaner.

Indhold

  Information om booking

  Guldborgsund kommune kan udlåne faciliteter til foreninger, såsom lokaler, haller og kunstgræsbaner. Faciliteterne kan lånes på foreningsvilkår, alt efter hvilken facilitetstype der er tale om, samt hvilken brugertype foreningen er. Der findes overordnet 3 brugertyper:

  • Folkeoplysende foreninger og aftenskoler
  • Andre foreninger og grupper
  • Private/kommercielle aktører

  I 'retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg', som findes nedenfor, kan du se en oversigt over bruger- og facilitetstyper.

  Hvis du ikke allerede er en godkendt forening, så klik her for at læse mere om, hvordan du starter en forening (nyt vindue).

  Spørgsmål til, og forespørgsler vedrørende lån af faciliteter kan rettes til booking1@guldborgsund.dk

  Kommunens faciliteter bookes overordnet for en sæson ad gangen. Når sæsonen er planlagt og tiderne tildelt, kan de resterende ledige tider bookes løbende.

  Kommunens faciliteter fordeles efter særlige regler og prioriteringer som du kan læse i 'Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg', som findes nedenfor. 

  Sæsonperiode og frister for sæsonbooking

  Saxenhus

  Sæsonperiode: 1. august til 31. juli 

  Frist for sæsonbooking: 1. februar

  Bookes via dette link (åbner nyt vindue)

  Haller, sale og lokaler

  Sæsonperiode: 1. august til 31. juli

  Frist for sæsonbooking: 1. maj

  Bookes via dette link (åbner nyt vindue)

  Kunstgræsbaner

  Sæsonperiode: 1. januar til 30. september og 1. oktober til 31. december             

  Frist for sæsonbooking: Se 'særlige retningslinjer for booking af kunstgræsbaner', som findes nedenfor. 

  Bookes via dette link (åbner nyt vindue)

  Ældre Sagens Hus Nykøbing F. 

  Sæsonperiode: 1. januar til 30. juni og 1. august til 31. december 

  Frist for sæsonbooking: Når Ældre Sagen har planlagt egne aktiviteter, åbnes der op for resterende ledige tider. Det sker senest 1 måned før sæsonstart.

  Bookes via dette link (åbner nyt vindue)

  Virkethus

  Virkethus har ingen sæson og kan løbende bookes. Se mere information om Virkethus via dette link (åbner nyt vindue)

  Bookes via dette link (åbner nyt vindue)

  Klasse- og faglokaler

  Sæsonperiode: 1. august til 31. juli

  Frist for sæsonbooking: 1. juni

  Kan bookes elektronisk med MitID via dette link (åbner i nyt vindue) 

  Vejledning til booking 

  For vejledning til booking af lokaler, haller og kunstgræsbaner tilgå dette link (åbner i nyt vindue)

   

  Faciliteter kan kun benyttes til aktiviteter, der er egnede til faciliteten. Faciliteterne kan kun udlånes på foreningsvilkår til foreningernes primære aktiviteter, som er træning, kampe, stævner, turneringer, foreningernes egne opvisninger og lignende.

  Ved primær aktivitet forstås den idræt, undervisning, hobby eller lignende, som dyrkes i foreningen jævn før foreningens formål. Bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og lignede betragtes ligeledes som en del af foreningernes primære aktiviteter. 

  Ved afholdelse af koncerter, et loppemarked eller et banko arrangement er der som udgangspunkt tale om kommercielle/erhvervsmæssige aktiviteter, hvor der skal betales kommerciel leje. Det samme gælder for entrégivende arrangementer/begivenheder af enhver art. Se undtagelser her for i 'retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg', som findes nedenfor. 

  Ved udlån af kunstgræsbaner, haller, gymnastiksale og svømmehaller opkræves et gebyr. Gebyret fastsættes af Guldborgsund Kommunes Byråd i forbindelse med vedtagelsen af budgettet, og gælder for et kalenderår ad gangen. Find gebyrer og takster via dette link (åbnes i nyt vindue)

  Procedure for udlån af offentlige lokaler og udendørsanlæg til brug for fritidsaktiviteter og fritidsundervisning i Guldborgsund Kommune.

  Folkeoplysningsudvalget i Guldborgsund Kommune anviser ledige offentlige lokaler og udendørs anlæg til godkendte folkeoplysende foreninger i henhold til lov om støtte til folkeoplysning samt de dertil hørende bekendtgørelser og særlige byrådsbeslutninger.

  Lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug.

  Ved arrangementer med overnatning, skal der indhentes godkendelse hos Falster Redningsberedskab senest 21 hverdage inden overnatningen påbegyndes.

  Lokaler og udendørsanlæg, der skal benyttes over en hel sæson: ansøgningsfrist 1. maj.

  Enkeltarrangementer: ansøgningsfrist senest 2 uger før arrangementet.

  Offentlige lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed på hverdage, normalt fra klokken 15.00.

  Benyttelse af lokaler i skoleferierne kan samles på enkelte skoler.

  Ved anvisning af offentlige lokaler og udendørs anlæg prioriterer Folkeoplysningsudvalget følgende 
  rækkefølge:

  Aktiviteter for børn og unge.

  • Nærhedsprincippet frem for foreninger hjemmehørende længere væk
  • Antallet af unge procentvis under 25 år frem for medlemmer over 25 år
  • Antal personer i aktivitet pr. time

  Folkeoplysende voksenundervisning.

  • Nærhedsprincippet frem for foreninger hjemmehørende længere væk
  • Antallet af unge procentvis under 25 år frem for medlemmer over 25 år
  • Antal personer i aktivitet per time

  Aktiviteter for voksne. 

  • Nærhedsprincippet frem for foreninger hjemmehørende længere væk
  • Antallet af unge procentvis under 25 år frem for medlemmer over 25 år
  • Antal personer i aktivitet per time

  Firmasport. 

  I tvivlstilfælde træffer Folkeoplysningsudvalget afgørelse ud fra en konkret vurdering. Offentlige lokaler stilles kun til rådighed til formål og aktiviteter, der er forenelige med foreningens primære formål i henhold til foreningens vedtægt.

  Generelle ordensregler for lån af offentlige lokaler til fritidsaktiviteter og fritidsundervisning i Guldborgsund Kommune.

  Institutionens ordensregler og eventuelt andre retningslinjer skal altid overholdes.

  Audiovisuelle hjælpemidler og andet undervisningsmateriale må kun benyttes, hvis det betjenes af 
  kyndige instruktører og lærere, og der er truffet aftale med institutionen.

  Ved Institutionens eget brug af lokaler, faglokaler, gymnastiksale, haller og lignende, vil brugeren blive orienteret herom senest 14 dage i forvejen.

  Aflysning fra foreningernes side skal meddeles senest 7 dage i forvejen.

  Øl og spiritus må ikke forhandles i de lånte lokaler uden tilladelse fra Folkeoplysningsudvalget. Hvis 
  der gives tilladelse, skal der forevises lejlighedsbevilling fra politiet.

  Den ansvarlige leder (over 18 år) skal sørge for at:

  • Lokalerne forlades i samme stand som ved overdragelse
  • Rygning ikke finder sted
  • Gulve i gymnastiksale og haller ikke betrædes med udendørs fodtøj
  • Brandforskrifter overholdes
  • Inventar, redskaber og lignende er sat på plads efter brug
  • Vinduer, døre og vandhaner er lukket
  • Lyset er slukket

  Foreningen er ansvarlig for lokalernes benyttelse og er erstatningspligtig for eventuelle skaders udbedring. Hvis institutionen skønner, at lokalerne ikke er afleveret i ordentlig stand, kan der eventuelt blive tale om betaling for ekstra rengøring/oprydning. 

  Når lokaler ønskes anvendt til midlertidig overnatning og de er tildelt, skal der laves en ansøgning om midlertidig overnatning i Byg og Miljø via dette link (åbner i nyt vindue)..

  Bemærk at ansøgningen skal være i Byggemyndigheden i hænde senest 14 dage før de ønskede overnatninger.

  Hvis der skal overnattes over 150 personer på en lokation, er fristen 4 uger. 

  Ved behov for hjælp, kontakt Byggemyndigheden på telefon 54732095 i deres telefontid:

  Mandag-onsdag klokken 9-11

  Torsdag klokken 15-17

  Fredag klokken 9-11

  Ansøgning og ansøgningsfrister

  Ansøgning om lån af kunstgræsbanerne

  Der ansøges via Guldborgsund Kommunes bookingsystem på hjemmesiden via dette link (åbner i nyt vindue)
  Husk at logge ind med foreningens bruger- navn og password.
  Login og password kan rekvireres i Borger & Branding, Landdistrikter, Kultur & Fritid på telefon 5473 1000.

  Ansøgningsfrister

  Ansøgningsfrister for lån af kunstgræsbaner på hverdage og weekender i perioden 1.oktober - 31. december

  1. september for 1., 2. og 3. prioritet.
  15. september for 4. og 5. prioritet. 
  Ovenstående og 6. og 7. prioritet kan søges løbende efter 1. oktober.

  Ansøgningsfrister for lån af kunstgræsbaner på hverdage og i weekender i perioden 1. januar - 30. september

  15. november for 1., 2. og 3. prioritet.
  1. december for 4. og 5. prioritet.
  Ovenstående og 6. og 7. prioritet kan søges løbende efter 15. december.

  Udlånsregler for banerne

  Udlån af kunstgræsbanerne administreres af Borger & Branding, Landdistrikter, Kultur & Fritid efter nedenstående regler.

  Hverdage

  Kunstgræsbanerne udlånes som halve baner i blokke af 1,5 time fra klokken 18.30, for at så mange som muligt kan få deres ønsker opfyldt i de bedste træningstider. Er den anden halvdel af banen efter ansøgningsfristernes udløb ledig, kan man efterfølgende leje denne.

  Weekender

  Banerne udlånes som hovedregel i blokke af 2 timer fra klokken 08.00, således man kan afvikle en  træningskamp inklusiv opvarmning og mindre halvleg. 

  Strafgebyr, erstatningspligt og bortvisning

  Såfremt en klub udebliver fra et træningspas eller en træningskamp uden at have aflyst tiden i Foreningsportalen senest 24 timer før afviklings start, kan der opkræves et gebyr på 500 kroner.

  I gentagelsestilfælde kan foreningen, udover at betale et strafgebyr på kroner 500 per udeblivelse, straffes med en uges karantæne på banen, og ved gentagelser straffes med længerevarende bortvisning. Misligholdelse af faciliteterne og brud på reglerne for anvendelse af kunstgræs-banerne, kan ligeledes medføre erstatningspligt og bortvisning.

  Prioritering for lån af kunstgræsbanerne

  De to kunstgræsbaner beliggende på anlæg Syd, benævnes henholdsvis Zoo Øst/Zoo Vest og Skov Øst/Skov Vest.

  Banerne udlejes på hverdage som halve  baner henholdsvis øst og vest af 1,5 time og hele baner af 2 timer i weekender. Derudover er der yderligere 3 tremands baner og en femmands bane.

  • 11-mands kunstgræsbanen ind mod skoven, kan bookes og benyttes efter prioriteringsrækkefølgen, når Nykøbing FC har booket sine tider for alle hold
  • 11-mands kunstgræsbanen ind mod Zoo, kan bookes og benyttes efter prioriteringsrække- følgen på hverdage efter klokken 18.30 og i weekenderne
  • 5-mands og 3-mands banerne kan efter 10. januar bookes samlet som én booking, når Nykøbing FC har booket sine tider for alle hold, da denne bane ligger i forbindelse med Skov banen
  • 11-mands kunstgræsbanen Nord Ved Kohaven kan bookes og benyttes efter prioriteringsrækkefølgen, så længe den er i drift. 

  Der vil ikke blive opkrævet gebyr for lån af nordbanen. Der bliver ikke ryddet sne på nordbanen.

  Prioriteringsrækkefølge i forlængelse af ovenstående regelsæt

  1. prioritet

  Nykøbing FC’s 1. herresenior samt U19 Divisionshold, 1. Division damer

  2. prioritet

  Danmarksserien Herrer, Sjællands Serie Dame og Herre, U17 Divisionshold

  3. prioritet

  Dame og Herre Lolland-Falster serien

  4. prioritet

  U15 Drenge og Piger, Dansk Boldspil-Union Lolland-Falster Talent hold, U14 Drenge og Piger Dansk Boldspil-Union Lolland-Falster Talent, Herre Serie 1, Dame serie 1

  5. prioritet

  Dame og Herre Serie 2, øvrige hold på Lolland-Falster

  6. prioritet

  Udlejning til øvrige interesserede klubber uden for kommunen

  7. prioritet

  Kommunale institutioner beliggende i Guldborgsund Kommune kan leje kunstgræsbanerne på hverdage i formiddagstimerne mod et gebyr på 60 kroner per time, såfremt banerne er ledige. Hvis banerne imidlertid skal lejes ud til en bruger indenfor en af førnævnte kategorier, skal institutionen dog vige for denne udlejning.

  Gebyr for lån af kunstgræsbanerne

  • Nykøbing FC’s Proafdeling, 1. herreseniorhold samt U19 Divisionshold, er fritaget gebyr, idet Nykøbing FC har bidraget økonomisk med tilskud ved etablering af kunstgræsbanerne
  • Nykøbing FC’s amatørafdeling er fritaget for gebyr, da foreningen bidrager med opsyn
  • Klubber under 2., 3., 4., og 5. prioritering betaler et gebyr på 60 kroner per time inklusiv lys (1/2 bane samt 5-mands og 3-mands banerne koster 30 kroner per time)
  • Klubber under 6. prioritet betaler et gebyr på 500 kroner per time
  • Klubber under 7. prioritering betaler et gebyr på 60 kroner per time
  • Gebyrer opkræves årligt af Borger & Branding - Landdistrikter, Kultur & Fritid
  • De opkrævede gebyrer benyttes til drift af fodboldbaner generelt
  • Kunstgræsbanen Nord Ved Kohaven har været gebyrfri siden 1. januar 2016

  Pris per time er inklusiv lys på 125 lux.

  Omklædningsfaciliteter

  Hvis hold ønsker at benytte omklædnings- og badefaciliteter, betales der yderligere et gebyr på kroner 150 per omklædningsrum og 100 kroner per dommer rum. Disse gebyrer opkræves af kommunen sammen med øvrige gebyrer, og overføres til Nykøbing FC’s amatørafdeling som kompensation for forbrugsafgifter og rengøring, og skal ikke medregnes i opgørelser vedrørende lokaletilskud. Foreninger der ønsker at benytte 
  omklædningsfaciliteter aftaler selv dette med Nykøbing FC.

  Praktiske oplysninger 

  Kunstgræsbanerne Syd er placeret ved Nykøbing FC anlæg på adressen Østre Alle 108, 4800 Nykøbing F.
  Banelys: Lyset tændes og slukkes via mobiltelefon og en app.
  Omklædning: Bookes direkte hos Nykøbing FC, som en gang årligt indberetter dette til Borger & Branding, 
  Landdistrikter, Kultur & Fritid, som herefter opkræver hos foreningerne sammen med bookinggebyr.

  Kunstgræsbanen Nord er placeret på adressen Ved Kohaven 3, 4800 Nykøbing F.
  Banelys: Kontakt til banelys forefindes på gavlen ved nedgangen til kælder/ omklædningsrum.
  Omklædning: Bookes direkte hos Nykøbing FC, som en gang årligt indberetter dette til Borger & Branding, Landdistrikter, Kultur & Fritid, som herefter opkræver hos foreningerne sammen med bookinggebyr.

  Ved aflysning

  Aflysninger kan forekomme grundet vedligehold eller vejrlig forhold, og meldes ud via booking systemet. Der henvises i øvrigt til Guldborgsund Kommunes generelle retningslinjer for lån/leje af kommunale faciliteter, som du finder ovenfor. 

  Udstyr på Syd banerne

  I vinterperioden vil der være 4 baner med 11-mands mål og 4 baner med 8-mands mål til rådighed på henholdsvis Zoo banen og Skov banen samt 2 baner med 5-mands mål på 5-mands banen og 2 baner med 3-mands mål på hver af 3-mands banerne.

  Udstyr på Nord banerne

  I vinterperioden vil der være 4 mål til rådighed for kunstgræsbanen ved Nykøbing FC Nord, da banen kan benyttes som halve baner. Banen vedligeholdes med et minimums beredskab af Guldborgsund Kommunes Entreprenørafdeling, og der ryddes ikke for sne.

  Ordensreglement for benyttelse af kunstgræsbanerne

  Mål skal stilles på plads. Der må kun bruges gummisko og fodboldstøvler med faste knopper. Alle mål på banen skal køres på hjul eller bæres.

  På banen må der ikke medbringes

  • Mad og drikkevarer (undtagen til spillerne)
  • Hunde og andre dyr
  • Motoriserede køretøjer
  • Cykler, barnevogne og andre køretøjer
  • Stole, bænke og lignende udstyr

  Regler for adgang til banen

  • Fodboldstøvler med metalknopper er ikke tilladt
  • Fodtøj skal børstes rene
  • Rygning ikke tilladt
  • Åben ild ikke tilladt
  • Affald skal fjernes straks
  • Tyggegummi ikke tilladt

  Undgå at slide unødvendigt på kunstgræsset i målfelterne - brug siderne midt på banen, så sliddet fordeles.
  Brug din sunde fornuft ved adgang til banen. Efter sidste træning/kamp skal porten låses og lyset slukkes. Overtrædelse af ovennævnte regler kan medføre bortvisning og/eller krav om erstatning eller betaling af leje.

  Foreningers brug af foreningstimer i kommunale svømmehaller skal ansøges en gang årligt, for en sæson ad gangen. En sæson gælder for perioden 1. august til 31. juli.

  For sæson 2024-25 er ansøgningsfristen d. 14. april 2024

  Ansøgningen er elektronisk og kan tilgås via dette link (nyt vindue)

  Den samlede ramme af foreningstimer er politisk besluttet og fordeles efter indkommende ansøgninger fra foreninger, af Folkeoplysningsudvalget.

  Hvis foreninger benytter flere timer end de godkendte antal timer der er tildelt, afregnes disse timer til kommerciel pris.

  Der kan ikke udvides med kommercielle timer, hvis foreningen er i restance med betaling af gebyrer eller tilkøbte foreningstimer.

  Foreninger skal selv stille med en livredder per anvist bassin, eller Svømmecentrene kan stille livredder til rådighed mod betaling hos foreningen.

   

   

  Kontakt

  Center for Borger & Branding

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver MitID)