Gå til hovedindhold

Skiltning

Hvad der er tilladt, når du vil opsætte et skilt, afhænger af hvor du ønsker at skilte, og til hvilket formål

Indhold

  På vejarealer er det generelt forbudt at sætte egne skilte op. Det samme gælder i det åbne land, men der findes undtagelser, for eksempel lejlighedsskilte og små virksomhedsreklamer.

  Hvad må jeg?

  Her kan du se, hvilke regler der gælder for netop den slags skilt, du ønsker at sætte op:

  Vi kan hjælpe dig med at vise vej til din virksomhed ved at opsætte et officielt skilt (særlig servicevejvisningstavle).

  Hvad er særlig servicevejvisning?

  Særlig servicevejvisning er skiltning med sort/hvide vejvisere til private virksomheder.

  Der kan søges om opsætning af særlig servicevejvisning til:

  • Virksomheder som ligger uden for bymæssig bebyggelse.
  • Dagligvarebutikker som ligger i landsbyer med indbyggertal under 1000.

  Betingelser for opsætning af særlig servicevejvisning:

  • Der vejvises ikke længere væk end fra nærmeste offentlige vej, som ikke er motorvej.
  • Der må højst være 4 vejvisningstavler i det kryds, hvor der opsættes særlig vejvisning.
  • Der må kun opsættes særlig vejvisning, hvor der ikke er svingspor eller vejvisning med tabelvejvisere.
  • Placeringen af servicevejvisning må ikke medføre at trafiksikkerheden forringes. 

  Der kan skiltes med piktogram uden supplerende tekst til følgende virksomheder:

  • Dagligvareforretning.
  • Værelse til leje.

  Hvis der ikke findes et godkendt piktogram, skrives virksomhedens type med tekst. Der må ikke anvendes virksomhedsnavn eller logo. For eksempel anvendes teksten ”Gårdbutik” i stedet for navnet ”Sandholm flæsk”.

  • Gårdbutik.

  Hvad koster det, og hvem betaler?

  Det er virksomheden selv, der skal betale for opsætning af skilte. Se eventuelt nedenstående link til lovgivning på området.

  Taksten for at få opsat og vedligeholdt særlig servicevejvisning varierer mellem 3.000 kr. og 5.000 kr., idet udgifterne til betaling af administration, etablering og drift af vejvisningen kan variere.

   

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

  Når du vil sætte et skilt op for din virksomhed eller dit erhverv i det åbne land

  I det åbne land er der meget stramme regler for skiltning, idet man med loven ønsker at bevare det danske landskab uden store og dominerende reklamer. Der er et generelt forbud imod at opsætte reklamer i det åbne land.

  Om din virksomhed ligger i det åbne land afgøres af antallet af bebyggelser i nærheden, deres placering i forhold til hinanden og bebyggelsens samlede karakter. Hør kommunens naturafdeling, hvis du er i tvivl.

  Ud over skiltning til folketingsvalg, trafikkampagner o. lign, er der dog mulighed for opsætning af mindre private skilte til virksomheder. Der er flere muligheder:

  1. VED VIRKSOMHEDENS BYGNING

  Du må placere et skilt i umiddelbar tilknytning til din virksomhed, det vil sige højst 50 meter fra driftsbygningerne på den side af vejen, hvor bygningen ligger – og udenfor vejareal. Der er ingen krav til udformning eller størrelse, men man skal huske, at skiltet ikke må virke dominerende i landskabet eller være synligt over store afstande. Det er kommunen, som vurderer, om det konkrete skilt virker for dominerende.

  2. MINDRE OPLYSNINGSSKILT VED VEJEN

  Som næringsdrivende eller ejer af en virksomhed må du opsætte et mindre oplysningsskilt ved indkørslen til din ejendom. Hvis du bor ud til en lukket, privat fællesvej, må du skilte ved udmundingen af denne i anden vej.

  Der er nogle krav til størrelse og udformning af dit skilt:

  • Det skal være rektangulært, ikke overstige 0,25 m², f.eks. 1.0 x 0.25 meter
  • Det må højst rage 1 meter over terræn
  • Det må kun oplyse om virksomhedens navn, adresse, art og produktion
  • Det skal have en ensartet, afdæmpet bundfarve med tekst i afdæmpede farver. Bortset fra virksomhedens logo, som dog maks. må udgøre 10 % af skiltets areal.
  • Det må ikke belyses, være oplyst, retroreflekterende eller bevægeligt.
  • Der må ikke i tilknytning til skiltet anbringes produkter, genstande, flag eller lignende.

  Det er stadig kommunen, som vurderer, om det konkrete skilt virker for dominerende og kan forlange skiltet fjernet, hvis det virker skæmmende.

  3. I ERHVERVSOMRÅDER

  Ligger din virksomhed i et lokalplanlagt erhvervsområde, kan du placere et skilt ved adgangsvejene til området eller til din virksomhed, men udenfor vejareal.

  Der gælder de samme krav til udformning af dit skilt, som for mindre oplysningsskilte ”ved vejen”, bortset fra, at det må være op til 0.5 m² stort.

  Erhvervsgrunde, som er til salg, eller virksomheder, som er under opbygning, må forsynes med ét skilt på max. 4 m². For skiltene gælder, at de ikke må belyses, være oplyste, retroreflekterende eller bevægeligt. Der må ikke i tilknytning til skiltet anbringes produkter, genstande, flag eller lignende. 

  For alle typer skilte i erhvervsområder gælder, at de ikke må opsættes på støjvolde og lignende, langs motorveje og motortrafikveje, eller være vendt eller henvendt mod motorvej eller motortrafikvej.

  Det gælder stadig, at kommunen kan forlange skiltet fjernet, hvis vurderes, at det virker skæmmende.

  4. PÅ IDRÆTSANLÆG

  På idrætsanlæg kan kommunen tillade, at der skiltes i umiddelbar tilknytning til klubhuse, større faste tilskuertribuner og lignende. Skiltet må maksimal rage 1 meter over terræn.

  I afskærmede idrætsanlæg gælder lidt mere lempelige regler, men reklamerne må ikke være synlige uden for idrætsanlægget. Kommunen skal i hvert tilfælde vurdere, om det virker for dominerende.

  Kommunen kan også i særlige tilfælde give tilladelse til at opsætte midlertidig reklamer i forbindelse med idrætsarrangementer.

  Reklamer i forbindelse med idræt kræver således en særskilt ansøgning til kommunen, hvor du beskriver dit projekt. Ansøgningen stiles til naturenheden. 

  5. PÅ GOLFBANER

  På golfbaner kan der opsættes små sponsorreklamer. De kan opsættes som en sammenhængende del af teestedsinformationstavler, hvis:

  • Reklameskiltet ikke overstiger 900 cm²
  • Reklamskiltet og teestedsinformationstavle har samme bundfarve. Se de bundfarver, som kan anvendes i bilag 1 til bekendtgørelsen om reklamer i det åbne land.
  • Der højst opsættes to reklamer pr. hul men kun én pr teestedsinformationstavle
  • Virksomhedslogo må højst udgøre 10% af reklameskiltets samlede areal

  Flag, der markerer huller, må påføres sponsorlogo, når flaget er udført af blødt stof og ikke overstiger 2.100 cm².

  Bænke må påføres sponsorreklameskilte. Bænkene skal være af træ og/eller sten, være umalede eller holdt i grønne eller brune nuancer. Reklameskiltet må ikke overstige 150 cm² og skal udføres i messing. Der må højst være 6 reklamebærende bænke på en 18-hullers golfbane, dvs. højst en pr. tre huller.

  Reklamer i forbindelse med golfbaner kræver en særlig ansøgning til kommunen, hvor du beskriver dit projekt. Ansøgningen stiles til Naturenheden.

  Når du vil sætte reklameskilte op i byen, skal du altid sende en ansøgning til os, hvor du beskriver dit projekt.  

  Særlige regler

  Hvis du ønsker at sætte et reklameskilt op for din virksomhed i byer, skal du være opmærksom på de særlige regler, som findes for nogle af de større byer i kommunen. Reglerne er formuleret i en facadeplan eller en centerlokalplan. Spørg os, hvad der gælder for netop din ejendom.

  Facaderåd

  I nogle byer findes et facaderåd bestående af borgere, foreninger og virksomheder, der vejleder borgere og de handlende i byen om en hensigtsmæssig facadeudformning, herunder skiltning. Find facaderådene her (nyt vindue).

  Pas på trafikken

  Ud over disse regler skal du selvfølgelig sørge for, at skiltene ikke generer trafikken.

  Yderligere information

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

  Når du vil regulere adgangen til din ejendom (skov eller anden natur i det åbne land)

  Som hovedregel har alle ret til at gå eller cykle på stier og veje i det åbne land og i skove. Derfor er det ikke tilladt at skilte for at indskrænke denne ret. Der er dog nogle situationer, som kan gøre det nødvendigt at lukke af for færdsel. Det kan f.eks. være under jagt eller når der skoves.

  Andre muligheder for at regulere færdsel findes, hvis den i særlig grad er til gene for privatlivets fred, eller der er behov for at beskytte plante- og dyreliv.

  I skove er der mulighed for at benytte et særligt skilt med regler for ophold og færdsel.

  For at undgå misvisende og ulovlig skiltning i det åbne land og i skove er der lavet en vejledning med eksempler på god skiltning. Klik her for at læse en vejledning om regler for skiltning om adgangsreglerne i naturen (nyt vindue).

  Vejledningen giver en god oversigt over reglerne om færdsel i naturen og hvordan man kan skilte på en hensigtsmæssig måde. Du skal selvfølgelig stadigvæk tage hensyn til, at skiltene ikke generer trafikken.

  Læs mere om generelle regler i naturen (nyt vindue).
   
  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.