Gå til hovedindhold

Open Call til udvikling af ’Stormflodsfortællinger - en kunstnerisk lydvandring på Sydfalsters Stormflodsrute’

Guldborgsund Kommune søger en kunstner eller en kunstnergruppe til at udvikle værket ’Stormflodsfortællinger - en kunstnerisk lydvandring på Sydfalsters Stormflodsrute’ (arbejdstitel) samt et dertilhørende læringsforløb.

Indhold

  Open Call

  Professionelle kunstnere inden for relevante kunstneriske genrer. Kunstnergrupper og/eller partnerskaber på tværs af kunstgenrer kan også komme i betragtning. Kunstner(e) skal have erfaring med/interesse i at producere værket i tæt samspil med lokale børn og unge samt lokale kulturaktører.

  Med værket ’Stormflodsfortællinger – en kunstnerisk lydvandring på Sydfalsters Stormflodsrute’ ønsker Guldborgsund Kommune at udvikle en kunstnerisk lydvandring med dertilhørende læringsforløb på den såkaldte Stormflodsrute på Sydfalster.

  Lydvandringen udvikles gennem involvering af børn og unge på Sydfalster. De deltagende børn og unge skal involveres i læringsforløb, hvor de for eksempel udvikler konkrete historier og/eller andet materiale til Stormflodsfortællingerne. Der skal desuden udvikles et undervisningsmateriale målrettet børn og unge til den færdige lydvandring. Som kunstner skal du stå for både læringsforløb, udvikling af undervisningsmateriale samt produktion af selve lydvandringen inkl. en fysisk formidling i landskabet i form af skiltning etc. Undervejs vil kunstneren blive understøttet af relevante kommunale aktører og eventuelt relevant ekstern faglig sparring. 

  Stormflodsruten vil i de kommende år blive anlagt fra Stubbekøbing på Falsters nordkyst ned omkring Hesnæs på østkysten, videre til Gedser Odde og Gedser by for endelig at fortsætte op langs Falsters vestkyst til Nykøbing F. Ruten etableres som stier, herunder både trampestier og stier med en mere cykelvenlig overflade. Som supplement til den fysiske udvikling planlægger Guldborgsund Kommune at formidle Sydfalsters naturoplevelser og kulturhistorie på forskellig vis, og ruten vil undervejs byde på en række kystperler i form af kunstoplevelser og rekreative udsigtspunkter, der skal bidrage til udviklingen af Sydfalster som besøgsmål og feriedestination. For eksempel ønsker kommunen at udvikle og etablere et større kunstnerisk vartegn ved Danmarks sydligste punkt ved Gedser.

  Stormflodsfortællingerne skal formidle perspektiver på Sydfalster, på Stormflodskatastrofen i 1872, nutidens stormhændelser og på fremtidens liv i området og således bygge bro mellem fortid, nutid og fremtid. Den kunstneriske lydvandring kan bestå af for eksempel lydcollager, fiktive, faktuelle og poetiske fortællinger, radioteater, musik med videre.

  Med afsæt i Region Sjællands og Guldborgsund Kommunes fokus på dannelse, læring og det gode børneliv vægtes det højt, at lokale børn og unge både er medskabere og modtagere af lydvandringen, og at deres oplevelse af fællesskab, tilhørsforhold og lokal stolthed er i fokus. Derfor er det vigtigt med fokus på børn og unges håb og visioner for fremtiden, perspektiver på en verden i forandring, stormflodstemaets aktualitet, fortællinger om de by- og landskaber, de færdes i etc. Samtidig vil lydvandringen være tilgængelig og til inspiration for andre borgere, besøgende og turister.  

  Klik og læs mere om Guldborgsund Kommunes samlede udvikling af destination Sydfalster.

  Du kan desuden se et kort over forventede ruter, stier med videre. Klik og se kort over forventede ruter, stier med videre.

  • Lydvandringen skal give lokale, besøgende og turister en alternativ og sanselig oplevelse af Sydfalster
  • Kunstner vælger selv, om lydvandringen knytter sig til den samlede Stormflodsrute eller til udvalgte steder og strækninger
  • Lydvandringen synliggøres på selve Stormflodsruten gennem skiltning/en række fysiske markører på udvalgte steder
  • Lydvandringen skal involvere lokale børn og unge for eksempel fra Sydfalster Skole gennem et ambitiøst fokus på børn og unges læring i udviklingsprojekt, lydvandring og undervisningsmateriale
  • Tematisk ramme: Formidling af stormflodstemaet og dets aktualitet, naturen/landskabet, forbindelseslinjer mellem fortid, nutid og fremtid, Sydfalsters lokale fortællinger samt egns- og kulturhistorie
  • Involvering af/samarbejde med lokal(e) kulturaktør(er) - for eksempel biblioteker, museer, musikere med videre
  • Lydvandringen skal kunne tilgås via mobiltelefon
  • Minimale driftsomkostninger.
  • Professionel kunstnerisk praksis, herunder relevant kunstnerisk uddannelse, erfaring og udstillingspraksis på professionelt niveau, erfaringer fra lignende projekter herunder med involvering af børn og unge. Alle autodidakte kunstnere kan søge på baggrund af et konsekvent kunstnerisk virke i professionelle rammer/sammenhænge.
  • Forslag til en sammenhængende lydvandring, der inviterer til fællesskab, læring og kontemplation, og som tager afsæt i lokalområdets karakteristika og særlige kvaliteter.
  • Involvering af børn og unge: Kunstneren skal tænke lokale børn og unge ind i processen og det færdige værk med henblik på at engagere og skabe medejerskab.
  • At værket skaber indsigt, udsyn, stolthed og identitet.
  • At værket bidrager til Stormflodsruten på en original, reflekteret og udfordrende måde.
  • Involvering af lokale kulturaktører.
  • Historiefortælling og det stedsspecifikke.
  • Evne til at omsætte de ovenfor skitserede ønsker til værket til en original kunstnerisk idé.
  • Projektet udføres så bæredygtigt som muligt.

  Guldborgsund Kommune har afsat 300.000 til det samlede kunstnerhonorar, der skal dække transport og eventuel overnatning samt kunstnerens arbejde i forbindelse med koordinering, konceptudvikling, proces, produktion etc.   

  Desuden er der afsat 120.000 kroner til samlede produktionsomkostninger inkl. materialer samt et mindre beløb til involvering af eksterne samarbejdspartnere, herunder lokale kulturaktører.

  Desuden kan kunstner sammen med Guldborgsund Kommune igangsætte en supplerende fundraising til fx etablering af markører, produktionsomkostninger, kunstneriske sideevents med mere.

  Region Sjælland har støttet projektet med 500.000 kroner.

  • Stine Katja Friis, Skoleleder, Sydfalster Skole
  • Rasmus Thorup Kildegaard, Museumsinspektør, kommunikation og formidling, Museum Lolland-Falster
  • Parul Modha, kunster og medlem af Guldborgsund Billedkunstråd
  • Morten Jensen Lindblom, Konsulent, Region Sjælland
  • Diana Gerlach, Kulturkonsulent, Guldborgsund Kommune
  • Frederik Cordes, Projektleder, Guldborgsund Kommune
  • Stine Villadsen, Udviklingskonsulent, Guldborgsund Kommune (Sekretær) 

  Udfyld ansøgningsskemaet og vedhæft følgende bilag:
  •    Ansøgning på én side med kort skitsering af idé og motivation (Max 2500 tegn inkl. mellemrum)
  •    CV på én side
  •    Billeddokumentation på max 10 sider med eksempler fra den enkeltes kunstneriske praksis og eventuel råskitse. 
  •    Links til lyd og video i begrænset omfang. 
  •    Eventuelt link til hjemmeside.  


  Bilagene kan med fordel samles til én pdf-fil.

  Ansøgningsfristen var den 24. maj 2024 og der kan dermed ikke længere indsendes ansøgninger.

  På baggrund af de indkomne skitser anbefaler bedømmelsesudvalget et vinderprojekt. Vinderprojektet præsenteres for det politiske fagudvalg Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget på et udvalgsmøde den 27. august 2024. 
  Det er forventningen, at alle ansøgere får svar efter udvalgsmødet og senest fredag den 3. september 2024. 

  Afgørelserne bliver sendt via e-mail til den mailadresse, du oplyser i ansøgningsformularen.
  Hvis et medlem i bedømmelsesudvalget erklærer sig inhabil i forbindelse med behandlingen af din ansøgning, bliver det anført i brevet med afgørelsen.

  I september 2024 offentliggøres vinderprojektet. Herefter inviteres kunstner til at præsentere sit projekt for bedømmelsesudvalget. På baggrund af præsentation og en fælles dialog mellem kunstner og bedømmelsesudvalg udarbejdes kontrakt, tidsplan inkl. møderække mv. Herefter kan kunstner påbegynde arbejdet.

  I den samlede projektperiode samarbejder kunstner med en lille, tværfaglig og kommunalt ansat arbejdsgruppe.  

  Værket forventes færdigt i sommeren 2025 og indvies i efteråret 2025. 

  Kunstnerhonorar udbetales til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.
  Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Beløbet betales bagudrettet og i to rater, forventeligt omkring 1. januar 2025 og 1. september 2025. Udgifter til materialer og eksterne samarbejdspartnere udbetales efter aftale.  

  Skitseforslaget er kunstnerens ejendom og kunstner har ophavsretten. Guldborgsund Kommune og Region Sjælland har dog retten til at anvende materialet i ikke kommercielle sammenhænge. 

  Guldborgsund Kommune ejer det færdige værk, og i samarbejde med kunstner udarbejdes en plan for drift og vedligehold. 

  Guldborgsund Kommune forbeholder sig ret til, i dialog med og efter anvisninger fra kunstner, at oversætte værket til engelsk og tysk.