Gå til hovedindhold
Erhverv
Dyr

Erhvervsmæssigt dyrehold

Information om erhvervsmæssigt dyrehold

Indhold

  For at blive betragtet som et erhvervsmæssigt dyrehold skal der være mere end:

  • 30 høns
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
  • 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder), eller 4 stykker andet kvæg
  • 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder)
  • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg)
  • 15 slagtesvin
  • 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
  • 10 modergeder med kid (op til 12 måneder)

  Hvis du har forskellige dyr eller andre dyr end de ovenfor nævnte, er det kommunen, der efter en konkret vurdering afgør, om dyreholdet er erhvervsmæssigt.

  Det er muligt at gennemføre visse etableringer, udvidelser eller ændringer på husdyrbrug, uden at det udløser krav om miljøtilladelse- eller godkendelse. 

  Der er tale om følgende forhold:

  • Nye driftsbygninger (halmlade, maskinhal, malkerum mv, kornlager eller lager til opbevaring af foder)
  • Ensilagepladser
  • Vinterstalde
  • Hobbydyrehold
  • Skift i dyretype/staldsystem
  • Skift i miljøteknologi
  • Afprøvning af miljøteknologi
  • Produktionstilpasninger (fulde stalde)

  Anmeldelser skal indsendes via det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk. Se mere om hvad anmeldelsen skal indeholde i Miljøstyrelsens vejledning

  husdyrgodkendelse.dk (nyt vindue)

  • Log ind som ansøger med MitID, vælg ”ny anmeldelse” og udfyld skemaet.
  • I popup vinduet vælges den relevante anmelde-type og skemaet udfyldes og indsendes til kommunen. 

  For hver anmeldelse er der en række betingelser, som skal være overholdt, for at ordningen kan benyttes. Guldborgsund Kommune
  vurderer med udgangspunkt i det fremsendte, om projektet kan gennemføres, eller om det kræver en tilladelse eller godkendelse. 

  Sagsbehandlingstiden er maksimalt 2 måneder fra sagen er fuldt oplyst.

  Anmeldeordning - brug af teknologi til erstatning for nedfældning

  Der er mulighed for, at der kan anvendes undtagelsesbestemmelser i relation til brug af teknikker/teknologier i stedet for nedfældning af flydende husdyrgødning eller afgasset biomasse på udvalgte arealer. 

  For at kunne benytte sig af undtagelsesbestemmelserne skal en række betingelser være opfyldt.

  Ønskes undtagelsen benyttet kan du kontakte os.

  Hvis du har mere end 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger, skal det anmeldes til kommunen, og der skal være mere end 100 meter til nærmeste nabobeboelse.

  Ønsker du at etablere en hundekennel eller hundepension, skal det anmeldes til kommunen.

  Der må ikke drives hundekennel eller hundepension i byzone- og sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv m.v.

  Desuden skal der være en afstand til de ovenfor nævnte områder på 200 meter for hundekennel og 300 meter for hundepension.

  Samtidig skal der være en afstand til nabobeboelse på mere end 100 meter for hundekennel og 200 meter for hundepension.

  Du kan anmelde hundeholdet til os.

  I mailen skal du oplyse din adresse og beskrive hundeholdet samt angive placering af nærmeste naboer.

  Ønsker du at etablere, udvide eller ændre fast placerede stalde, gødningsopbevaringsanlæg eller ensilageopbevaringsanlæg på dit husdyrbrug, skal det anmeldes til Guldborgsund Kommune, hvis produktionsarealet (staldarealet med dyr på) er mindre end:

  • 100 m2 for mindre besætninger
  • 175 m2 for besætninger med heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse (dog 300 m2 hvis kun vinteropstaldning inden for perioden 1. oktober til 15. maj)
  • 200 m2 for besætninger kun med heste

  Anmeld mindre dyrehold (nyt vindue)

  Ønsker du etablering, udvidelse eller ændring af dyrehold i ikke fast placerede husdyranlæg skal det ligeledes anmeldes til Guldborgsund kommune, hvis:

  • Grundarealet af alle ikke fast placerede husdyranlæg på husdyrbruget tilsammen bliver på højst 100 m2.
  • Der er tale om afgræsningsdyrehold, der går ude hele året uden brug af husdyranlæg.

  Ønsker du at etablere, udvide eller ændre dit erhvervsmæssige husdyrhold, skal der søges om tilladelse/godkendelse hos Guldborgsund Kommune. Dette gælder, hvis produktionsarealet (staldarealet med dyr på) er større end 100 m2, og det overskrider grænserne angivet under mindre dyrehold.

  Du skal søge om miljøgodkendelse efter Husdyrbrugslovens § 16a, hvis:

  • Den ansøgte husdyrproduktion får en emission på mere end 3.500 kg ammoniak pr. år, eller
  • Overskrider grænserne for et IE brug (større svine- og fjerkræbrug), som er:
  1. Flere end 750 stipladser til søer
  2. Flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
  3. Flere end 40.000 stipladser til fjerkræ

  Du skal søge om miljøtilladelse efter Husdyrbrugslovens § 16b, hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et husdyrbrug, som ikke er omfattet af § 16a, men er erhvervsmæssigt og ikke omfattet af grænserne for mindre dyrehold.

  Ansøgningen skal indsendes via det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk.

  hurdyrgodkendelse.dk (nyt vindue)

  Se mere om hvad ansøgningen skal indeholde i Miljøstyrelsens vejledning Miljøstyrelsens vejledning.

  Guldborgsund Kommune anbefaler, at man eventuelt tager kontakt til en konsulent for hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema.

  • Log ind som ansøger med MitID, vælg ”ny ansøgning” og udfyld skemaet.
  • Kommunen foretager en vurdering af ansøgningerne, og sender et udkast til afgørelse i høring hos ansøger, naboer m.v. Miljøgodkendelser sendes i høring i mindst 30 dage, mens miljøtilladelser sendes i høring i 14 dage. Efter høringsfristens udløb meddeles tilsagn eller afslag til det ansøgte.
  • Kommunen opkræver brugerbetaling for sagsbehandling i forbindelse med større tilladelses- og godkendelsesansøgninger.

  Ved ophør med erhvervsmæssigt dyrehold skal Guldborgsund Kommune have besked. Der gives ikke automatisk besked fra for eksempel CHR-registeret, Plantedirektoratet, eller SKAT ved indberetning til disse.

  Du kan gøre os opmærksom ved ophør af dit dyrehold på dit husdyrbrug ved at ringe eller skrive til os.