Gå til hovedindhold
Landbrug

Landbrug og husdyrhold

I Guldborgsund Kommune er store områder registreret som landzone, hvor landbrug er det fremherskende erhverv

Indhold

  Der findes cirka 250 ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som er underlagt forskellige regelsæt fordelt på mindre og større husdyrbrug.

  Vi har som myndighed det overordnede ansvar for at godkende etablering, ændring og udvidelse af husdyrbrug, samt føre tilsyn på samme.

  Etablering, ændring eller udvidelse af husdyrbrug

  Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug, beliggende i Guldborgsund Kommune, skal du anmelde det eller ansøge om det hos os.

  Hvorvidt du skal anmelde eller ansøge, afhænger af hvor stort dit husdyrbrug er/skal være.

  Hvis du ønsker at anskaffe dig så mange dyr, at der betragtes som erhvervsmæssigt, skal du oplyse kommunen om dette. Der skal oplyses hvilke dyr der er tale om, hvor mange der er, samt hvor og hvordan de opstaldes. Staldarealet, hvor dyrene opholder sig (kaldet produktionsarealet), er vigtigt.

  Størrelsen af produktionsarealet er afgørende for, om du blot kan nøjes med at anmelde det, eller om du skal have en tilladelse eller godkendelse til dyreholdet..

  Øvrige tiltag

  Der er en hel række af øvrige tiltag som, nye driftsbygninger, ensilagepladser, vinterstalde, hobbydyrehold, skift i dyretype/staldsystem, skift i miljøteknologi, afprøvning af miljøteknologi, eller andre produktionstilpasninger (fulde stalde), som ligeledes skal anmeldes.

  Overordnet er husdyrbrugene delt op i to forskellige grupper:

  Ved etablering, ændring og udvidelse af husdyrbrug skal husdyrbrugets placering og eventuelle miljømæssige påvirkning vurderes.

  Går du med tanker og ideer til etablering eller udvidelse af husdyrholdet på din landbrugsbedrift, tilbyder vi afholdelse af et formøde med en landbrugssagsbehandler. På mødet vil der være mulighed for drøftelse af eventuelle spørgsmål, eller ideer inden du sender din ansøgning.

  Når du har sendt din ansøgning om miljøtilladelse/godkendelse af et gennemarbejdet projekt, anbefaler vi at der afholdes et opstartsmøde.

  Fordelen ved mødet er, at der er mulighed for, at alle parter i ansøgningen, såsom ejer, konsulent og kommunens sagsbehandler, kan mødes og gennemgå ansøgningsmaterialet.

  Desuden kan udvalgte fokusområder drøftes med fagpersoner fra kommunen, hvis det findes relevant. Fagpersonen kunne eksempelvis være en natursagsbehandler.

  Vi opfordrer til, at møderne afholdes på den ejendom, som ansøgningen relateres til. Fysisk tilstedeværelse medvirker til synliggørelse af forskellige forhold og skaber et godt fundament for det videre arbejde med ansøgningen.

  Visitering af ansøgninger

  Alle ansøgninger om miljøtilladelse eller godkendelse efter Husdyrbrugsloven forventes visiteret inden 21 dage.

  Ansøgeren modtager inden for tidsfristen oplysning om, hvorvidt ansøgningen er tilstrækkelig oplyst til, at vi kan starte sagsbehandlingen, eller om der er væsentlige mangler.

  Tilladelser og godkendelser

  Der er indført krav om maksimal sagsbehandlingstid for tilladelser efter § 16 b og godkendelser efter § 16 a, stk. 4 (hvilket vil omfatte de fleste tillægsgodkendelser).

  Udgangspunktet er, at disse sager skal afgøres hurtigst muligt og senest 90 dage fra den dag, hvor ansøgeren har fremlagt tilstrækkelige oplysninger om det ansøgtes indvirkning på miljøet. Andre sager skal afgøres inden for rimelig tid.

  Anmeldesager

  Sagsbehandlingstiden for anmeldesager uden godkendelsespligt er maksimalt 2 måneder fra sagen er fuldt oplyst.

  Vi fører regelmæssigt tilsyn med de cirka 250 ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, der findes i Guldborgsund Kommune.

  Vi fører regelmæssigt tilsyn med husdyrbrugene. Hvor ofte afhænger af husdyrbrugenes størrelse og en beregnet miljørisikoscore. 

  Erhvervsmæssige dyrehold er opdelt i tre tilsynskategorier – Kategori 1A, kategori 1B og kategori 2. 

  • Kategori 1A og 1B er større dyrehold.
  • Kategori 2 er mindre dyrehold.

  Tilsynsfrekvensen for de forskellige kategorier er: 

  Kategori 1A og 1B skal have et basistilsyn hver 3. år. Kategori 2 skal have et basistilsyn hver 6. år. Derudover skal der hvert år føres yderligere prioriterede tilsyn efter en risikoscore foretaget af Kommunen jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

  Efter hvert tilsyn udarbejdes der en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration (DMA).

  Afgørelser og høringer på virksomheds- og landbrugsområdet findes på Digital Miljø Administration (DMA - nyt vindue).

  Få mere information om landbrugstilsyn, offentliggørelse af tilsynsoplysninger og den 4-årige miljøtilsynsplan på Miljøstyrelsens hjemmeside.

  Hvis du skal bygge i forbindelse med dit dyrehold, kræver det normalt en byggeanmeldelse/tilladelse.

  Som udgangspunkt bør et landbrug og driften af et landbrug ikke være til væsentlig gene for andre. Dette gælder både i byen og på landet. Føler du dig generet af lugt, støv, fluer eller støj fra et landbrug, har du muligheden for at klage til kommunen. 

  Mange gange kan et problem dog løses ved, at du tager en snak med landmanden om genen eller generne. Det kan være, at landmanden ikke er opmærksom på, at lugt, mængden af fluer eller støj og støv kan virke generende eller være til væsentlig gene for andre.

  Kan problemet ikke løses ved dialog mellem jer som de primært involverede, kan du kontakte os. Når vi modtager en klage over et landbrug, vil ejeren af landbruget blive orienteret og vi vil indgå i en dialog med landmanden for at få løst de eventuelle problemer.

  Du kan med fordel orientere dig omkring den relevante gene du oplever i et af følgende links, inden du henvender dig til kommunen.

  Ønsker du at fremføre en klage, kan den sendes til os.

  Erhvervsmæssigt dyrehold

  Information om erhvervsmæssigt dyrehold

  Hobbydyrehold

  Information om hobbydyrehold