Gå til hovedindhold

Hønseregulativ

Regulativ for visse fuglehold i Guldborgsund Kommune

Byggeri

Indhold

  1 LOVGRUNDLAG

  Dette regulativ er udfærdiget med hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

  2 GYLDIGHEDSOMRÅDE

  Regulativet er gældende for fuglehold – herunder høns, duer og andre fugle – i byzoneområder med overvejende samlet boligbebyggelse.

  Såfremt der i gældende byplanvedtægt, servitutter eller lokalplan er bestemmelser, der regulerer nedennævnte fuglehold, er disse dog fortsat gældende.

  Det samme gælder, hvis lokale grundejer-, andels- eller lejerforeninger har vedtaget regler, der ikke tillader hønse-, due- og andet fuglehold eller har fastsat skærpede regler herfor.

  3 INDRETNING OG DRIFT AF HØNSEHOLD, DUEHOLD OG BURFUGLE M.V.

  • Hønsehold på en ejendom må højst bestå af 1 hane og 8 høner.
  • I perioden maj-november kan tillige accepteres ungdyr (kyllinger), dog max 10 stk.
  • Hønsehus, hønsegård, dueslag og burfugle skal etableres mindst 2,5 meter fra naboskel. Endvidere skal Bygningsreglementets bestemmelser opfyldes.
  • Fuglenes frie færden skal sikres begrænset til grundejerens ejendom.
  • Hønsehus, dueslag og fuglebure skal sikres mod indtrængning af rotter.
  • Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at tilhold af skadedyr ikke finder sted, f.eks. ved opbevaring i rottesikrede beholder.
  • Fugleholdet skal renholdes på en sådan måde, at det ikke giver anledning til flue- og lugtgener.
  • Gødningen fra fugleholdet skal enten:
    - iblandes jorden til gødningsformål
    - opbevares i lukket beholder
    - bortskaffes i overensstemmelse med Guldborgsunds Kommunes regulativ for husholdningsaffald.
  • Fugleholdet må ikke give anledning til støjgener.
  • Ved hold af støjende fugle, herunder hane og hanekyllinger, og ved støjgener i nat- og morgentimer skal dyreholdet holdes inde i mørklagt hus fra kl. 20.00-07-00 på hverdage og fra kl. 20.00-08.00 på lørdage, søn- og helligdage.
  Hønsehus og dueslag vil kunne kræves støjisoleret svarende til min. 100 mm almindeligt isoleringsmateriale.

  4 GENERELLE BESTEMMELSER

  • Gåse- og andehold m.m. er ikke tilladt.
  • Guldborgsund Kommune kan stille krav om et maksimalt antal duer.
  • Eksisterende fuglehold, som ikke giver anledning til gener, kan fortsat bestå uden at opfylde ovennævnte retningslinier.
  • Sker der ændringer af eksisterende fuglehold skal det efter ændringen overholde ovennævnte retningslinier.
  • Såfremt fuglehold medfører væsentlige gener for omgivelserne, kan kommunen meddele påbud til ejeren om at bringe geneforholdet til ophøre.
  • Giver fuglehold herefter alligevel anledning til væsentlige ulemper for omgivelserne, kan kommunen nedlægge forbud mod fugleholdet.

  5 TILSYN

  • Guldborgsund Kommune, er tilsynsmyndighed. Kommunen kan meddele påbud og forbud, såfremt det vurderes, at regulativet overskrides.
  • Kommunen kan afvise at behandle klager over støj- og lugtgener fra fuglehold, hvis det anses for at være af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen.

  6 DISPENSATION OG KLAGE

  • Afgørelser efter dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
  • Såfremt individuelle forhold taler herfor, kan Guldborgsund Kommune, efter ansøgning dispensere fra bestemmelserne i afsnit 3.

  7 OVERTRÆDELSE AF REGULATIVET

  • Undlades det at efterkomme påbud eller forbud kan dette straffes med bøde i henhold til straffebestemmelserne i bekendtgørelsen nævnt under afsnit 1.

  8 IKRAFTTRÆDELSE

  • Regulativet træder i kraft på godkendelsesdatoen.

   

  Teknik og Miljøområdet

  Godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø, den 9. august 2007

   

  Henning Kamper        Bruno Andersen
  Udvalgsformand        Direktør  

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Landbrug

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send digital post - borger (kræver MitID)

  Send digital post - virksomhed (kræver MitID)