Gå til hovedindhold
Lokalplaner

Forlænget offentlig høring af forslag til lokalplan 217 og kommuneplantillæg nr. 17 – Skovby Friskole

Forlænget frist 15. december 2022

17. nov. 2022
Ældre end 3 mdr.

Indhold

  LP 217 Skovby Friskole

   

  FRISTEN FOR INDSIGELSER ER FORLÆNGET TIL TORSDAG DEN 15. DECEMBER 2022

   

  Afgrænsning af planlægningen for Skovby Friskole

  Med forslag til Lokalplan 217 – Skovby Friskole muliggør Guldborgsund Kommune, at Skovby Friskole kan etablere nye lokaler til praksisfag og et hjemområde til SFO’en og på sigt en børnehave og yderligere tidssvarende klasseværelser.

  Bebyggelsen kan etableres hhv. som en mindre tilbygning til hallen og på skolens nuværende boldbane inden for byggefelter, så de nye bygninger ligger i forbindelse med den eksisterende bygningsmasse. Der kan etableres småbygninger på under 20m2 i et afgrænset område, og en ny boldbane kan anlægges.

  Etablering af et nyt parkeringsområde for at fjerne parkerings- og trafikgener ved Skovby Tværvej er en vigtig del af planforslagene. Der kan etableres et Kiss & Ride anlæg inde på skolens matrikel.

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 indeholder en ny kommuneplanramme, NALS O12, som udlægger området til offentligt formål med den specifikke anvendelse skole og institution. Området forbliver i landzone.

  Kommuneplanramme NALS O12 fastsætter en maximal bygningshøjde til 8,5 meter og et maximalt omfang af den samlede bebyggelse på 1.850 etagemeter.

  Herudover fastsættes en parkeringsnorm, som sikrer tilstrækkelig parkering til områdets anvendelse svarende til 1 parkeringsplads pr. medarbejder og 1 parkeringsplads pr. 20 elever/daginstitutionsbørn.

  Der er forud for udarbejdelsen af forslag til lokalplan 217 og kommuneplantillæg nr. 17 blevet afholdt en forhøring, hvor det har været muligt at komme med forslag og ideer til planlægningen. Der er i den forbindelse også afholdt et borgermøde. Guldborgsund Kommune har udarbejdet en hvidbog med svar til de enkelte indsigelser og en opsummering af forslag og kommentarer fra borgermødet.

  Miljøscreening
  Der er foretaget en screening af planforslagene, og det er afgjort, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillægget, idet planerne ikke vurderes at danne grundlag for anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet. Klagevejledning fremgår af høringsbrev.

  Du kan indsende dit høringssvar på mail til teknik@guldborgsund.dk senest torsdag den 15. december 2022.

   

  LÆS HØRINGSMATERIALE

  Læs høringsbrev (åbner i et nyt vindue)

  Læs forslag til Lokalplan 217 og kommuneplantillæg 17 – Skovby Friskole (åbner i nyt vindue)

  Læs miljøscreening (åbner i et nyt vindue)

  Læs hvidbog fra forhøring (åbner i nyt vindue)

   

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Plan

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send digital post - borger (kræver MitID)

  Send digital post - virksomhed (kræver MitID)