Gå til hovedindhold

Budgetforlig er på plads i Guldborgsund

Byrådet i Guldborgsund Kommune er klar med denne valgperiodes første budget. Det er et ansvarligt byråd, der er gået sammen om at holde kommunens økonomi på rette spor, lyder det fra borgmester Simon Hansen.

15. sep. 2022

Indhold

  Onsdag aften faldt den første budgetaftale i denne valgperiode på plads. Bag budgettet står et samlet byråd: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten, Det Konservative Folkeparti, Venstre, SF, Enhedslisten og Nye Borgerlige.

  Med budgetaftale 2023-2026 tager byrådet de første skridt i prioriteringen af de syv overordnede temaer, som byrådet tidligere har aftalt at arbejde for i denne byrådsperiode. Samtidig tager budgettet også højde for, at forsyningskrisen, inflationen samt fastholdelses- og rekrutteringsudfordringerne presser alle danske kommuner, også Guldborgsund. Desuden har byrådet med aftalen forpligtet sig til at igangsætte initiativer, der adresserer de økonomiske udfordringer i budgetaftalens overslagsår – særligt i 2026, hvor udfordringerne på nuværende tidspunkt ser ud til at være på cirka 138 millioner kroner.

  For at sætte en politisk retning er parterne på anlægsområdet blandt andet enige om at afsætte penge til en udvidelse af den nye skole i Sundby med samme kvalitet og indhold, der tidligere er aftalt, hvis det som følge af tilflytningen til Sundby bliver nødvendigt. På serviceområdet har byrådet besluttet at igangsætte en række tiltag samt at gøre forsøg og projekter, der har vist gode resultater, til permanente tilbud. Det gælder særligt inden for børn og unge-, social- og ældreområdet.

  Borgmester Simon Hansen er glad for, at det er et samlet byråd, der står bag budgetforliget.

  ”Jeg vil gerne takke alle parter for at være med til at tage ansvar for at holde kommunens økonomi på rette spor. Når vi kigger fire år frem, står vi med nogle økonomiske udfordringer, og det er et ansvarligt byråd, der arbejder for at skabe balance i budgettet, også i fremtiden,” siger Simon Hansen.

  ”Man skal huske, at vi med den kommunale budgetlægning ikke bare kan hente nye penge ind. Vi har nu engang de penge, vi har. Derfor handler de politiske budgetforhandlinger også om at blive enige om de politiske visioner og finde nye måder at gøre tingene på, så vi får mere ud af både penge og medarbejdernes indsats. Det synes jeg, vi er lykkedes med på nogle af de mest centrale områder, så vi fortsat arbejder med at flytte kommunen i den retning, vi gerne vil,” siger Simon Hansen.

  Mere valgfrihed og flere hænder til de ældre
  Et af de områder, som parterne har valgt at prioritere, er ældreområdet. Blandt andet vil parterne give mere frihed og medbestemmelse til de ældre, der er en del af klippekortsordningen. Desuden skal der ansættes mere personale på plejecentrene og i de udkørende funktioner, som hjælper nogle af de svageste ældre med at leve et mere aktivt og socialt liv.

  ”Det har været vigtigt for os, at de ældre, der ikke selv har mulighed for at være aktive, frit kan vælge, hvilke aktiviteter de har lyst til at deltage i. Det er deres behov og ønsker, der er afgørende, og vi skal ikke definere, hvad de ældre skal lave. Derfor sætter vi klippekortsordningen fri, så det fremover bliver de ældre selv, der bestemmer, hvad de vil bruge ordningen til,” siger René Christensen, gruppeformand for Dansk Folkeparti.

  John Brædder, gruppeformand for Guldborgsundlisten, er glad for, at der er sat penge af til flere hænder for de svageste ældre. De har ikke samme mulighed for tage afsted og være sammen med andre i gode og vigtige fællesskaber. Derfor er der brug for mere personale, der kan hjælpe dem med at se og opleve noget i deres hverdag.

  ”Derudover er jeg også glad for, at der i budgettet er blevet plads til at forbedre forholdene for cyklisterne. Det gælder både for de borgere, der cykler i hverdagen, og for alle de cykelturister, der kommer til Guldborgsund,” siger John Brædder.

  Hjælp til socialt udsatte
  Parterne har i budgetaftalen valgt at bruge en række af de omprioriterede midler på det sociale område og kommunens mest udsatte borgere. Blandt andet ønsker byrådet at fortsætte et forsøgsbaseret dagbehandlingstilbud for misbrugere i Center for Afhængighed, ligesom samarbejdet med rådgivningstilbuddet Headspace for udsatte unge skal fortsætte. Også Broen, der hjælper ressourcesvage familier, får penge til at hjælpe børn ind i foreningsbaserede sports- og fritidstilbud.

  Derudover er forligsparterne enige om at tilføre foreløbig to millioner kroner til socialområdet, som øremærkes til at implementere den kommende psykiatrilov, der lige nu forhandles i Folketinget.

  ”Jeg glad for, at vi har prioriteret penge til at medfinansiere initiativer i den psykiatrilov, der forhåbentlig snart er på vej. Det er et område, der helt åbenlyst har været underfinansieret og nedprioriteret i mange år, og som Folketinget først nu er i gang med at se på. Når det lykkes partierne på Christiansborg at lande en aftale, skal vi selvfølgelig være klar, for det haster,” siger Johannes Kristensen, gruppeformand for Det Konservative Folkeparti.

  Flere penge til landdistrikterne
  Som en del af budgetforliget er parterne enige om at afsætte en million kroner ekstra til kommunens landdistrikter. De skal primært bruges til borgernes egne ideer til udvikling uden for byerne, siger Ole K. Larsen, Venstres gruppeformand.

  ”Ligesom det er vigtigt at sikre, at vores byer er levende, skal vi også sikre levende landdistrikter. Borgerne i Guldborgsund er virkelig engagerede i at skabe udvikling i kommunen, og det gælder ikke mindst ude i landdistrikterne. Det er ofte borgerne, der bor og lever derude, der har de gode ideer, og vi skal som politikere og kommune ikke lægge for mange bånd på pengene, men i stedet lytte til borgernes gode ideer og understøtte dem økonomisk,” siger han.

  Grøn omstilling i fokus
  Guldborgsund Kommune er godt i gang med at arbejde for en grøn styrkeposition. Kommunen sætter i disse år turbo på den grønne omstilling, så kommunen som geografisk område er CO₂-neutral senest i 2050. Samarbejde og partnerskaber med borgere og erhvervsliv er afgørende for succes, og der er allerede sat gang i mange vigtige initiativer på området.

  Som landsdelens største virksomhed har Guldborgsund Kommune en vigtig rolle i at gå forrest med det gode eksempel, og forligsparterne er derfor enige om en lang række tiltag, der skal styrke kommunens arbejde med klimatiltag og grøn omstilling.

  Et af elementerne er en grøn indkøbspolitik, der skal bidrage til bæredygtige indkøb og fremme den cirkulære produkttænkning, så kommunens klimaaftryk nedbringes.

  ”Det er vigtigt, at vi som kommune sætter spot på os selv i den grønne omstilling. Vi skal ikke kun være primus motor i det tværgående samarbejde med borgere og erhvervsliv. Vi skal også selv bidrage. Det kan vi blandt andet gøre ved cirkulær produkttænkning, så vi bliver bedre til at genbruge inventar og købe genanvendte mobiltelefoner for blot at nævne nogle få eksempler,” siger Annemette Schønberg Johnsen, gruppeformand for SF.

  Særligt fokus på unge
  Forligsparterne har valgt at øremærke 1,5 millioner kroner i perioden 2023-2025 til en fælles indsats på social- og arbejdsmarkedsområderne målrettet socialt udsatte unge under 25 år. Det bliver Socialudvalget og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, der i samarbejde skal stå for at sætte initiativer i gang, som kan støtte og hjælpe de unge videre i livet.

  ”Det er vigtigt, at vi har et særligt fokus på udsatte unge under 25 år. Hvis man som ung har det svært af den ene eller anden grund, kan eksempelvis krav om uddannelse og arbejde være en svær nød at knække. Vi har en reel mulighed for at hjælpe de unge godt videre i livet, hvis vi laver en målrettet indsats, der hjælper dem hen over de barrierer, der forhindrer, at de af sig selv begynder på en uddannelse eller bevæger sig ind på arbejdsmarkedet,” siger Bente Lerche-Thomsen, gruppeformand for Enhedslisten.

  Løsninger for små foreninger
  Nye Borgerlige havde bragt fodboldklubben FC Falster op i budgetforhandlingerne. Det er en mindre fodboldklub, som har haft svært ved at finde faciliteter og dermed få fodfæste som idrætsforening. Under forhandlingerne viste der sig løsningsmuligheder via Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget, og det kan realiseres allerede i indeværende budgetår.

  ”Jeg er utrolig glad for, at der kan findes en løsning for FC Falster allerede i dette budgetår. Der er stor forskel på at være en stor, etableret idrætsforening eller en lille nystartet forening uden de store midler, og det er vigtigt, at vi som kommune kan støtte både de store og de små foreninger. Alle bidrager til et aktivt liv for vores unge og gamle borgere, og det skal vi huske,” siger Paw Hallandson, gruppeformand for Nye Borgerlige.

  Medarbejdernes ideer skal frem i lyset
  I en tid, hvor økonomien er presset, og hvor alle kommuner har udfordringer med at fastholde og rekruttere personale, skal der tænkes nyt. Forligsparterne har derfor afsat en innovationspulje på fire millioner kroner til personaledrevet udvikling af for eksempel velfærdsteknologi, smartere arbejdsgange eller bedre udnyttelse af medarbejdernes ressourcer på ældre- og socialområdet.

  ”Kommunens medarbejdere er engagerede og går på arbejde hver dag for at gøre det bedste for borgerne. Når vi spørger dem, har de rigtig mange gode ideer til, hvordan arbejdet kan tilrettelægges anderledes, eller hvordan teknologiske hjælpemidler kan frigive mere af medarbejdernes tid til at være sammen med borgerne. Vi skal lytte til deres gode ideer og løsningsforslag, så vi får mest velfærd for pengene, og så vi giver medarbejderne mere indflydelse på deres hverdag,” siger Katrine Burmann, gruppeformand for Socialdemokratiet.

  Budgetforliget skal 1. behandles på byrådsmødet torsdag aften. Det forventes vedtaget på byrådsmødet i oktober.

  Læs hele aftaleteksten samt det økonomiske bilag i vedhæftede materiale.