Gå til hovedindhold
Erhverv
Miljø

Midlertidige aktiviteter

Om virksomheders midlertidige aktiviteter og miljø

Indhold

  Borgere, virksomheder, entreprenører m.v. skal anmelde støjende eller støvende aktiviteter til os. Det gælder for eksempel nedrivning af bygninger, facadebehandling, udskiftning af tag og lignende, herunder også aktiviteter, som kan give spildevand.

  Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før aktiviteten skal udføres. Hermed har vi 14 dage til at vurdere, om aktiviteterne kan påvirke miljøet eller give gener i omgivelserne, og om der skal stilles krav til aktiviteterne.

  Hvis vi ikke reagerer inden for de 14 dage, kan aktiviteten igangsættes.

  Du finder anmeldeskemaet nederst på siden.

  Handler anmeldelsen også om nedrivning af bygninger, skal det samtidigt også anmeldes til vores Byggeenhed.

  Nedrivning skal anmeldes senest 4 uger inden udførelse.

  Det kan kræve tilladelse, hvis du skal bortskaffe, flytte eller genanvende jord eller forurenet jord. Kontakt os for rådgivning eller anfør det i anmeldelsen. Få mere information om jord her.

  Hvis der under et gravearbejde m.v. observeres jord, som kan være forurenet med slagge, olie eller kemikalier, skal arbejdet straks standses, og vi skal underrettes.  Det samme gælder ved observation af olietanke eller olieudskillere.

  Ved akut forurening ring straks til Miljøvagten på telefon 114. En hurtig alarmering er vigtig og vil forbedre mulighederne for at begrænse skadens omfang.

  Arbejde med asbestholdige materialer, som for eksempel eternittag, skal overholde Arbejdstilsynets anvisninger. 

  Få mere at vide om asbest i boliger her.

  Bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter kan du se, hvilke aktiviteter der skal anmeldes til os mindst 14 dage før de sættes i gang.

  Bekendtgørelsen omfatter blandt andet:

  • Bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende bygningsarbejder. Bygningsnedrivning skal endda anmeldes 4 uger inden jf. byggeloven, til Byggemyndigheden.
  • Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling eller lignende udendørs aktiviteter.
  • Overfladebehandling af større stålkonstruktioner.
  • Støj- eller støvfremkaldende knusning, for eksempel af beton.
  • Asfaltanlæg m.v.

  Hvis vi vurderer, at aktiviteten kan medføre væsentlige gener, kan vi give påbud om afhjælpning af gener og – om nødvendigt – nedlægge forbud mod arbejdet. Det kan vi selvfølgelig også gøre på midlertidige aktiviteter, som er sat i gang, når de strækker sig over flere dage eller uger.

  Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder samt ved indretning af byggepladsen kan støj, vibrationer og støv minimeres, så omgivelserne generes mindst muligt.

  Inden arbejdet påbegyndes, bør du orientere de omkringboende om arbejdets omfang og de gener, der eventuelt kan opstå.

  Orienteringen bør ske samtidig med, at aktiviteten anmeldes til os.

  For støj er der følgende vejledende grænseværdier ved omkringliggende boliger og andre støjfølsomme områder, som for eksempel plejehjem, sygehuse, moteller og campingpladser:

   

  Arbejdstidspunker Støjgrænse 
  Hverdage kl. 7.00 – 18.00
  Lørdage kl. 7.00 – 14.00 
  70 dB(A)

  Aften kl. 18.00 – 22.00
  Lørdage kl. 14.00 – 22.00
  Søn- og helligdage kl. 7.00 -22.00

  45 dB(A)
  Nat kl. 22.00 – 7.00
  (spidsværdi max 55 dB(A))
  40 dB(A)


  Med hensyn til vibrationer må de omliggende boligbebyggelser ikke påvirkes med mere end 75 dB. Det kan anbefales af tage fotos af nabobygninger tæt på arbejdsstedet for at dokumentere, at arbejdet ikke medfører revner og lignende, i en eventuel forsikringssag.

  Det er vigtigt, at midlertidige arbejder udføres inden for normal arbejdstid, der på hverdage er fastsat til kl. 7.00 – 18.00 og lørdag kl. 7.00 – 14.00.

  I praksis er det ikke muligt at udføre nogen former for støjende udendørs aktiviteter udenfor normal arbejdstid uden at overskride støjgrænserne ovenfor, når der er boliger eller lignende indenfor 50 til 100 meter af aktiviteten.

  Nogle aktiviteter i forbindelse med bygge- og nedrivningsarbejde kan være meget støjende og/eller have mange vibrationer, som kan påvirke omgivelserne i afstande, som ligger mere end 100 m væk. Der kan dog være tilfælde, hvor det kan være hensigtsmæssigt, at arbejdet kan fortsætte ud over disse tider, så arbejdet i stedet for begrænses til færre dage. Det vil i givet fald betyde, at vi skal have givet en accept hertil. Som regel efter at have hørt de omkringboende.

  Affald kan med fordel sorteres i genanvendelige fraktioner og til deponering. Er affaldsmængderne små, kan de køres på nærmeste genbrugsplads.

  Større mængder genanvendeligt affald og deponeringsaffald køres på nærmeste deponeringsanlæg.

  Affald, der ikke er sorteret, vil ofte skulle deponeres, hvilket er noget dyrere end hvis det er sorteret.

  Byggeaffald skal anmeldes til kommunen via Byg og Miljø.

  Byg og Miljø (nyt vindue)

  Hvis der under arbejdet konstateres rotter, skal de anmeldes her.

  Ved nedrivning og ombygning kan der forekomme rotter, hvilket kan forhindres ved at afproppe kloakken.