Gå til hovedindhold
Politik

Strategisk retning for Guldborgsund

Byrådet for 2022-2025 har udarbejdet strategier for byrådsperioden. Arbejdet med en ny kommuneplan er også i gang. Forslaget til Kommuneplan har været i offentlig høring, men afventer endelig godkendelse. Du kan læse mere herunder.

Indhold

  Her finder du byrådets strategier - De syv strategiske temaer, planstrategien, udvalgsstrategierne og kommuneplanen. 

  Byrådets strategiske retning

  Forslaget til Kommuneplan 2023-2035 har været i offentlig høring i foråret 2023, hvor der også blev afholdt fire dialogmøder med hvert deres tema; Turisme, Nye boligområder, Natur, Det Åbne Land og landsbyer samt Erhverv. 

  Guldborgsund Kommune har fortsat forhandlinger med Planstyrelsen om enkelte dele af planen. Derfor er godkendelsen af kommuneplanen udsat, og det forventes at den endelig vedtages i foråret, senest juni 2024. 

  Klik her for at se forslag til Kommuneplan 2023-2035 (nyt vindue).

  Det er fortsat kommuneplanen for 2019 til 2031 der er gældende. Den finder du her https://www.guldborgsund.dk/politik/planer-politikker-og-strategier/kommuneplan-2019-2031

   

  Retningen for kommunens udvikling ligger klar, og blev godkendt af byrådet i oktober 2022.

  I forbindelse med et strategiseminar i starten af marts 2022 udpegede byrådet syv strategiske temaer, som danner rammen for udviklingen af kommunen i byrådsperiodens fire år.

  Temaerne er en del af Planstrategien og er:

  • Det gode børneliv
  • Uddannelsesbyen Nykøbing Falster
  • Et godt erhvervsklima
  • Grøn omstilling
  • Kommunen som attraktiv arbejdsplads
  • Turisme og bosætning
  • Omsorg og sundhedsfremme.

  Disse 7 temaer rummer nogle helt centrale udfordringer, potentialer og muligheder, der skal arbejdes med i byrådsperioden.

  Klik her for at læse hele planstrategien (nyt vindue).

  Klik her for at læse dataark til de syv strategiske temaer (nyt vindue). 

  Derudover har hvert udvalg udarbejdet deres egen udvalgsstrategi, der tager udgangspunkt i planstrategien. Du kan læse de samlede udvalgsstrategier her:

  Klik her for at læse de samlede udvalgsstrategier (nyt vindue)

  Grundlaget for den politiske retning ligger i den politiske aftale og de gode erfaringer og gode samarbejde, som byrådet gennem mange år har opbygget.

  Det nye byråd har i oktober 2022 godkendt planstrategien, som er kommunens overordnede plan, der fastlægger den retning kommunen skal udvikle sig i. Samtidig har hvert udvalg udarbejdet deres egen strategi, som tager udgangspunkt i den overordnede planstrategi.

  Arbejdet med kommuneplanen afventer den endelige godkendelse, da kommunen lige nu fortsat er i forhandlinger med Planstyrelsen om enkelte af planens dele. 

  Byrådets strategiske temaer er: 

  • Det gode børneliv
  • Uddannelsesbyen Nykøbing Falster
  • Et godt erhvervsklima
  • Grøn omstilling
  • Turisme og bosætning
  • Omsorg og folkesundhed
  • Kommunen som attraktiv arbejdsplads.

   

  Aftalen er underskrevet den 1. december 2021.

  Den fælles kerneopgave for medarbejderne og borgernes velfærd er i centrum. Det betyder, at der politisk og på alle administrative ledelsesniveauer skal arbejdes tværgående og helhedsorienteret.

  Stærkt politisk samarbejde

  Det tværgående politiske samarbejde skal styrkes. Det skal være med til at understøtte en helhedsorienteret tilgang til prioriteringerne på tværs af områderne til gavn for løsning af kerneopgaven.

  Konstitueringspartierne ønsker at bygge videre på det gode samarbejde, der har været omkring formandskaberne i den forgangne byrådsperiode. Derfor vil der fortsat være aktive formandskaber, hvor både formand og næstformand inddrages i den daglige politiske ledelse af udvalgene.

  Formandskaberne for fagudvalgene skal være partnerskaber med de fælles formandsskabsmøder som et vigtigt omdrejningspunkt for den politiske dialog. Her kan der vendes ideer til at styrke det tværgående politiske samarbejde og skabe grundlag for politikformuleringerne.

  Der nedsættes et 17.4 udvalg, som hvert år i byrådsperioden arbejder med et politisk prioriteret tema. Udvalget udarbejder afrapportering af temaet inden for kalenderåret. I 2022 skal 17.4 udvalget arbejde med det gode børneliv. De stående udvalg kan byde ind med forslag til politisk prioriterede emner, som 17.4 udvalget skal arbejde med de kommende år, som byrådet træffer beslutning om.

  I 17.4 udvalget deltager hvert år en repræsentant fra formandskabet for det pågældende fagudvalg, som det valgte tema primært vedrører, så ophænget til fagudvalget sikres.

  Åbenhed og mere dialog med borgerne

  Tilgængelighed og imødekommenhed over for borgerne skal fremmes. Derfor skal der arbejdes med kommunens sagsbehandlingstider, service og kommunikation med borgerne.

  Kommunen skal have en åben tilgang til dialog og inddragelse af borgere, frivillige, virksomheder, organisationer og kommunens medarbejdere i det politiske arbejde.

  Folkeskolen styrkes

  Flere skal bedre gennem grundskolen. Andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skal som minimum være på landsgennemsnittet. Derfor skal folkeskolen have bedre og bredere rammer hvor skolernes handlekraft styrkes, så der skabes større variation i mulighederne for skolen som helhed og eleverne i særdeleshed. Målopfyldelsen skal ske i samarbejde med folkeskolen, skolebestyrelserne og i samspil med folkeskolens samarbejdspartnere.

  Indsatsen er båret af et grundlæggende afsæt i det gode børneliv og at vejen til gode liv for langt de fleste unge er uddannelse. Derfor skal der arbejdes med familiens betydning for at unge gennemfører en ungdomsuddannelse og for de unges livssituation. Vi vil også inddrage læring fra frikommuneforsøgene og afdække om der er kommunale forhold - egen intern styring, regler og processer - der skaber barrierer for at rammerne i praksis er tilstede for at give mere frihed til læring, trivsel og udvikling, hvor der er plads til den enkelte elev. Børn & Skole udvalget fastlægger - i samspil med skolerne, folkeskolens parter og det nye §17.4 udvalg for det gode børneliv - i første halvår 2022 en baseline og måltal for, hvordan udviklingen skal følges og hvad skolerne skal arbejde med de næste 4 år. Heri indgår, at kommunen som minimum skal op på landsgennemsnittet når vi ser på karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangskarakterer og tal for trivsel og fremmøde.

  Når der er skabt klarhed over, hvad der giver størst effekt for at nå de politiske mål tages der politisk stilling til, hvordan der kan prioriteres ekstra midler til folkeskolen.

  Erhvervsvenligheden forbedres

  Kommunens erhvervsvenlighed skal forbedres, da vores erhvervsservice er afgørende for fastholdelse og skabelse af jobs. Det er en forudsætning for den videre udvikling af vores kommune at sørge for, at det økonomiske skattegrundlag øges til gavn for kernevelfærden over for borgerne.

  Kommunen står i en helt særlig situation i forhold til de anlægsinvesteringer, der sker i vores landsdel i disse år. Vi skal udnytte de nye muligheder der er særligt indenfor bygge og anlægssektoren og turismeområdet, hvor der er et stort vækstpotentiale.

  Der skal også være en hurtigere kommunal sagsbehandlingstid og mere løsningsorienteret tilgang til dialogen med virksomhederne. Dialogen med interesseorganisationerne på erhvervsområdet forbedres. Der skabes et øget fokus på rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel. Det understøttes af en tættere dialog mellem kommunen, Business LF og virksomhederne, så der kan skabes match mellem virksomhedernes behov for arbejdskraft og de konkrete indsatser. Vi vil indgå partnerskaber med virksomhederne, så vi sammen finder nye løsninger for at få opkvalificeret ledige, så de får et job.
  Konstitueringspartierne er også enige om - i dialog med Lolland kommune – at undersøge mulighederne for, at der kan komme eksterne bestyrelsesmedlemmer i REFA's bestyrelse.

  Nykøbing udvikles som landsdelens uddannelsesby

  Der er målrettet politisk fokus på at fastholde og tiltrække uddannelser til Nykøbing F så der sker en fortsat udvikling af landsdelens uddannelsesby. Det er med til at udvikle kommunen og skabe grundlaget for, at virksomhederne kan rekruttere den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for. Konstitueringspartierne er ligeledes enige om, at Nykøbing F. som uddannelsesby skal være attraktiv for de uddannelsessøgende, det være sig bolig, fritidsjob, kulturtilbud samt offentlig transport.

  Bedre arbejdsmiljø

  Konstitueringspartierne ønsker at fremme Guldborgsund Kommune som attraktiv arbejdsplads. Et godt arbejdsmiljø er afgørende for, at vores dygtige medarbejdere kan løse kerneopgaven i samspil med borgerne. Derfor er der politisk fokus på sygefravær, ledelse, afbureaukratisering og faglig stolthed.

  Sygefravær på landsgennemsnittet

  Guldborgsund Kommunes sygefravær skal ned på landsgennemsnittet. Der skal arbejdes med ledelse og arbejdsmiljø samt den faglige stolthed hos alle ansatte.

  Lavere sygefravær og højere medarbejdertilfredshed vil minimere belastningen på de tilbageværende, give flere hænder og mere fysisk og mentalt overskud til at løse kerneopgaven for borgerne.

  For at få et samlet udgangspunkt og følge udviklingen gennemføres der en arbejdsmiljø, trivsel- og medarbejdertilfredshedsundersøgelse på alle områder.

  Målingen sker som en del af de undersøgelser, der i forvejen skal gennemføres. Det skal ske med en struktureret og handlingsorienteret tilgang således, at der skabes et samlet overblik, som forelægges politisk, og samtidig kan understøtte de lokale drøftelser og handlinger i MED og TRIO'er på de kommunale arbejdspladser.

  Ledelse og mere plads til faglighed

  Den lokale ledelses- og beslutningskraft skal styrkes og der skal skabes mere plads for, at alle faggrupper kan bruge deres faglighed. Rammerne for opgaveløsningen skal være tydelige for, at medarbejderne kan bruge det meste af deres tid på det, der giver mening til løsning af kerneopgaven. Kompetenceudvikling skal være relevant for understøttelsen af medarbejdernes løsning af kerneopgaven og forankres og formidles i organisation.

  Den gode dialog mellem økonomiudvalg, fagudvalg og MED-udvalg fastholdes. Der skal også skabes rum for mere uformel dialog mellem det politiske niveau, ledere og medarbejdere.

  Der er stor politisk tillid til, at det er administrationen, der har fagkompetencerne til at omsætte den politiske retning og de politiske beslutninger til virkelighed.

  Afbureaukratisering

  Unødvendige registreringsopgaver skal fjernes. Der igangsættes en afbureaukratiseringsproces. Administrationen kommer med et oplæg for alle områder der efterses for afrapportering, registrerings- og kontrolopgaver. Her afdækkes det om der er afrapportering, som kan fjernes i henhold til lovgivningen.
  Der skabes også et overblik over afrapportering, kommunen selv har besluttet.

  Herefter tages der stilling til om der er registreringer, der kan fjernes eller om det er viden, der er brug for.
  Der ses også på om der er smartere måder, den registrering lovgivningen kræver, kan gøres på. Oplægget bliver efterfølgende politisk prioriteret.

  Kommunens økonomi

  Det nye byråd får en teknisk gennemgang af kommunens økonomi efter første budgetopfølgning i foråret 2022, hvor alle kendte parametre indgår.

  Der skal udarbejdes en ny økonomisk politik i 2022.

  Denne politiske samarbejdsaftale for byrådsperioden 2022-25 evalueres en gang om året.

  Nykøbing F den 1. december 2021

  Tre gange i denne byrådsperiode gennemføres borgerundersøgelsen Borgerkompas, hvor 6.000 borgere spørges om eksempelvis hvad de synes om livskvaliteten i kommunen? Hvordan de oplever kontakten med kommunen, og hvad de mener om kommunens folkeskoler eller kulturliv? Og hvad de synes kommunen især skal prioritere? 

  Klik her for at læse Borgerkompasset 2022 (nyt vindue).

  Emnerne i tilfredshedsundersøgelsen er:

  • Kommunen som levested
  • Information, kontakt, betjening
  • Institutioner, skoler, ældre
  • Infrastruktur, transport, miljø
  • Kultur og fritid
  • Sundhed
  • Politik/demokrati
  • Prioriteringer
  • Kommentarer fra borgerne

  I videoen herunder kan du høre borgmester Simon Hansen fortælle om den politiske retning for den nye byrådsperiode. Filmen er optaget i marts 2022.

  Kontakt

  Center for Politik & Personale

  Telefon: 54 73 10 00